ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์เพื่อคนรักการเดินทางท่องเที่ยว รับจัดทัวร์ กรุ้ปเหมา ทัวร์ราคาพิเศษ โดยบริษัทเมอร์รี่ไบรท์แทรเวลเซอร์วิสจำกัด
 


 


 ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                        เริ่มต้น 13,900-
 ช่วงวันเดินทาง  พฤศจิกายน - มีนาคม 2563
 สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - เกาะนามิ - ปั่น RAIL BIKE - สะพานกระจก
 อิสระเล่นสกี หรือ ONEMOUNT SNOW PARK - สตรอว์เบอรีฟาร์ม - วัดวาวูจอง
 ซา - ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก+TRICK ART - สวนสนุก EVERLAND
 สวนลอยฟ้า SEOULLO 7017 - ศูนย์น้ามันสนแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส -
 ศูนย์เวชสาอาง - ศูนย์สมุนไพร พระราชวังชางด็อก - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี
 เมียงดง - LINE FRIENDS - STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน
 DONGDAEMUN - DESIGN PLAZA - ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE
 GARDEN - นั่งรถชมบรรยากาศของแม่น้าฮัน - N SEOUL TOWER - DUTY
 FREE - คลองชองเกซอน - ศูนย์โสม - SUPERMARKET

  สายการบิน 
 
 
 


  
 


 ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                         เริ่มต้น 14,900-
 ช่วงวันเดินทาง  พฤศจิกายน - มีนาคม 2563
 สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - หมู่บ้าน LA PROVENCE - เกาะนามิ
 อิสระเล่นสกี หรือ ONEMOUNT SNOW PARK - กิมจิ+ฮันบก -
 สตรอเบอร์รี่ฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND - HOLLYWOOD SKY SHOW
 ศูนย์เครื่องสาอาง - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบ็อก
 BLUE HOUSE - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี
 เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน
 DONGDAEMUN DESIGN PLAZA - ศูนย์พลอยอเมทิส - N SEOUL TOWER
 ศูนย์โสม - ฮงอิกวอคกิ้งสตรีท - TRICK EYE MUSEUM + ICEMUSEUM -
 SUPERMARKET

  สายการบิน 
 
 
 

  
 

 ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                          เริ่มต้น 16,900-
 ช่วงวันเดินทาง  มกราคม 2563
 สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - เกาะนามิ - ICE FISHING - เล่นสกีสุดมันส์
 สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND - กิมจิ+ฮันบก+TRICK ART
 ศูนย์เวชสาอาง - พระราชวังเคียงบ๊อก - BLUE HOUSE - ศูนย์โสม - ศูนย์
 สมุนไพร - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIEND STORE -
 ศูนย์การค้าแฟชั่นเกาหลีทงแดมุน - HOLLYWOOD SKY SHOW - N SEOUL
 TOWER - DUTY FREE - คลองชองเกซอน - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์น้ามัน
 สนเข็มแดง - SUPERMARKET

  สายการบิน 
 
 
 


  
 

 ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                       เริ่มต้น 16,900-
 ช่วงวันเดินทาง  ธันวาคม - มกราคม 2563
 สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - เกาะนามิ –ไร่สตรอเบอร์รี่ –เล่นสกี - หมู่บ้าน
 โบราณเกาหลีอึนพยอง - ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์–สวนสนุกลอต
 เต้เวิลด์ - ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - COSMETIC SHOP -
 พระราชวังเคียงบ็อค–ดิวตี้ฟรี–โซลทาวเวอร์ -ช้อปปิ้งเมียงดง - ศูนย์สมุนไพร
 ฮอกเกนามู - โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) +ชุดฮันบก–
 ฮงแด –TRICK EYE + ICE MUSEUM–ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน

  สายการบิน 


  
 

 ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                       เริ่มต้น 17,900-
 ช่วงวันเดินทาง  พฤศจิกายน - มกราคม 2563
 สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - หมู่บ้านสีลูกกวาด- Heyri Art Valley -
 เล่นสกี ณ ลานสกี – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซลทาวเวอร์ - ศูนย์โสมรัฐบาล
 ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง– COSMETIC SHOP – พระราชวังชางด๊อกกุง
 ย่านIkseondong– ดิวตี้ฟรี –  ช้อปปิ้งเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู
 โรงงานสาหร่าย + KIMCHI SCHOOL + ฮันบก – ย่านอีแด มหาวิทยาลัย
 สตรีอีฮวา –ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน


 
สายการบิน     AIR ASIA X

  
 

 ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                         เริ่มต้น 17,900-
 ช่วงวันเดินทาง   มกราคม 2563
 สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชนาทาวน์ – ถนนแค
 ฮังนูรี–เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - เล่นสกี–ไร่สตรอเบอร์รี่- ลอตเต้ อควาเรียม
 ลอตเต้ ทาวเวอร์–สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด– ทงแดมุน - ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์
 สมุนไพรสนเข็มแดง - COSMETIC SHOP - พระราชวังเคียงบ็อค–ดิวตี้ฟรี–
 โซลทาวเวอร์ -ช้อปปิ้งเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - โรงงานสาหร่าย
 ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) +ชุดฮันบก– อินซาดง –Alive museum–ซุปเปอร์
 มาเก็ตละลายเงินวอน

 

  สายการบิน 

  
 

 ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                        เริ่มต้น 18,900-
 ช่วงวันเดินทาง   มกราคม 2563
 สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี -เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (1 ปีมีครั้งเดียว)
 สกีรีสอร์ท - ไร่สตรอเบอร์รี่ –สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– โซลทาวเวอร์ - ศูนย์เครื่อง
 สำอาง– น้ำมันสนเข็มแดง – ฮอกเกนามู – พระราชวังชางด็อกกุง - โรงงาน
 สาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก- DUTY FREE –
 คลองชองเกชอน- ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง - ศูนย์โสม - Trick eye museum
 Ice museum - ช้อปปิ้งฮงแด–Hyundai Premium Outlet - ซุปเปอร์ละลาย
 เงินวอน


 
สายการบิน     AIR ASIA X

  
 

 ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                        เริ่มต้น 18,900-
 ช่วงวันเดินทาง  มกราคม 2563
 สถานที่เที่ยว :   เที่ยวเกาหลี -เกาะนามิ - ICE FISHING - เล่นสกีสุดมันส์
 สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND - กิมบับ+ฮันบก+TRICK ART
 ศูนย์เวชสาอาง - พระราชวังเคียงบ๊อก  - BLUE HOUSE - ศูนย์โสม - ศูนย์
 สมุนไพร - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIEND STORE -
 ศูนย์การค้าแฟชั่นเกาหลีทงแดมุน - HOLLYWOOD SKY SHOW - N SEOUL
 TOWER - DUTY FREE - คลองชองเกซอน -ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์น้ามันสน
 เข็มแดง - SUPERMARKET

  สายการบิน 
 
 
 


  
 

 ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                        เริ่มต้น 20,900-
 ช่วงวันเดินทาง 
พฤศจิกายน - มีนาคม 2563
 สถานที่เที่ยว :   เที่ยวเกาหลี - หมู่บ้านฝรั่งเศส LA PROVENCE - เกาะนามิ
 อิสระเล่นสกี หรือ ONEMOUNT SNOW PARK - กิมจิ+ฮันบก - สตรอเบอร์รี่
 ฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND - HOLLYWOOD SKY SHOW -ศูนย์เครื่อง
 สำอาง - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบ็อก -
 BLUE HOUSE - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี
 เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน
 DONGDAEMUN DESIGN PLAZA - ศูนย์พลอยอเมทิส - N SEOUL TOWER
 ศูนย์โสม - ฮงอิกวอคกิ้งสตรีท - TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM 
 SUPERMARKET

 สายการบิน  OZ / KE / TG


   ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                       เริ่มต้น 20,900-
 ช่วงวันเดินทาง 
มกราคม 2563
 สถานที่เที่ยว :   เที่ยวเกาหลี - เกาะนามิ - ICE FISHING - เล่นสกีสุดมันส์
 สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND - กิมจิ+ฮันบก+TRICK ART -
 ศูนย์เวชสาอาง -พระราชวังเคียงบ๊อก - BLUE HOUSE - ศูนย์โสม - ศูนย์
 สมุนไพร - ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIEND STORE - ศูนย์การค้า
 แฟชั่นเกาหลีทงแดมุน - HOLLYWOOD SKY SHOW - N SEOUL TOWER
 DUTY FREE - คลองชองเกซอน - ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส
 SUPERMARKET

 สายการบิน  OZ / KE / TG
 

  ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                             เริ่มต้น 12,900-
 ช่วงวันเดินทาง  กันยายน - พฤศจิกายน 2562
 สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - สวน ANYANG ART PARK - โรงถ่ายละครย้อน
 ยุค MBC DRAMIA - พระราชวังฮวาซอง แฮงกุง - วัดวาวูจองซา - สวนสนุก
 EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จากัด) - ศูนย์เวชสาอาง - ทำข้าวห่อ
 สาหร่าย+ชุดฮันบก - ถนนช้อปปิ้งฮงอิก - ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพร
 สวนฮานึล - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE -
 DUTY FREE - N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์
 โสม - SUPERMARKET


  สายการบิน 
 
 
 

  
  ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                        เริ่มต้น 13,900-
 ช่วงวันเดินทาง  กันยายน -
พฤศจิกายน 2562
 สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - เกาะนามิ - หุบเขาโพชอน - พิพิธภัณฑ์ดารา
 ศาสตร์ - รถราง MONORAIL - กิมจิ + ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM -
 สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จากัด) - ศูนย์เวชสาอาง
 วัดบงอึนซา - ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์สมุนไพร -
 พระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIENDS
 STORE - คาเฟ่ HARRY POTTER , ONE PIECE I DUTY FREE
 N SEOUL TOWER - ศูนย์โสม - SUPERMARKET

  สายการบิน 
 
 
 

  
 
 ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                    เริ่มต้น 14,900-
 ช่วงวันเดินทาง  กันยายน -
พฤศจิกายน 2562
 สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - หาดยองจิน - วัดฮูฮวม - หาดเคียงโป
 ซอรัคซาน - วัดชินฮึนซา - RAIL BIKE - สวนสนุก EVERLAND - พิพิธภัณฑ์
 สาหร่าย + ทาข้าวห่อสาหร่ายชุดฮันบก - TRICK ART - ศูนย์เวชสาอาง
 ศูนย์การค้าแฟชั่นทงแดมุน DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)
 ศูนย์โสม - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี
 เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - N SEOUL TOWER - DUTY FREE
 คลองชองเกชอน - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง - SUPERMARKET

  สายการบิน 
 
 
 


  
 
 ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                      เริ่มต้น 18,900-
 ช่วงวันเดินทาง  กันยายน -
พฤศจิกายน 2562
 สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - เกาะนามิ - หุบเขาโพชอน - พิพิธภัณฑ์ดารา
 ศาสตร์ - รถราง MONORAIL - กิมจิ + ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM
 สวนสนุก EVERLAND - ศูนย์เวชสาอาง - วัดบงอึนซา - ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง
 ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์สมุนไพร - พระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์รวมของวัยรุ่น
 เกาหลีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE - คาเฟ่ HARRY POTTER , ONE
 PIECE - DUTY FREE - N SEOUL TOWER - ศูนย์โสม - SUPERMARKET

  สายการบิน 
 
 
 


  
 

  ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                        เริ่มต้น 12,999-
 
ช่วงวันเดินทาง  มิถุนายน - กันยายน 2562
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - คลองอาร่า -สะพานกระจกใสกิมโป–HYUNDAI
  PREMIUM OUTLET - เมืองยงอิน - วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -
  เมืองโซล - ช้อปปิ้งทงแดมุน  พิเศษชม LED ROSE GARDEN - ศูนย์โสม
  รัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแข็มแดง –ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง
  เกาหลี–ย่านอินซาดง–ตึกซัมจีกิล - พระราชวังชางด็อกกุง – ภูเขานัมซาน –
  หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี -
  โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ช้อปปิ้งฮงแด – คาเฟ่สุดชิก 943
  KING’S CROSS - พิพิธภัณฑ์สามมิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง –พิพิธภัณฑ์
  สาหร่าย–สวนฮานึล–ซุปเปอร์มาร์เก็ต

  สายการบิน     AIR ASIA X

  
 

  ทัวร์เกาหลี 6 วัน 3 คืน                         เริ่มต้น 13,999-
 
ช่วงวันเดินทาง  พฤษภาคม - กันยายน 2562
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - HYUNDAI PREMIUM OUTLET - คลองอาร่า
  สะพานกระจกใสกิมโป– ย่าน HAENGGUNG-DONG – ป้อมฮวาซอง –FLYING
  SUWON - วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- เมืองโซล– พิพิธภัณฑ์
  สาหร่าย –มหาวิทยาลัยอีฮวา – ย่านอีแด - ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี ชุดฮันบก
  ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล –ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง -ศูนย์รวมเครื่องสำอาง
  แบรนด์ดังเกาหลี - พระราชวังชางด็อกกุง–วัดโชเกชา–ย่านอินซาดง – ตึกซัมซี
  กิล -ดิวตี้ ฟรี -ย่านเมียงดง - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ศูนย์
  สมุนไพรเกาหลี-ย่านฮงแด - คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS - พิพิธภัณฑ์ภาพ
  3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ -
  ซุปเปอร์มาเก็ต

  สายการบิน     AIR ASIA X

  
 

  ทัวร์เกาหลี HELLO SUMMER                 เริ่มต้น 12,888-
 
ช่วงวันเดินทาง  มิถุนายน - กันยายน 2562  ( เดือนมิถุนายน FULL )
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - เกาะนามิ - Soyanggang Sky Walk
  ป้อมปราการฮวาซอง - วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร)
  LED Rose Garden - ตลาดทงแดมุน - พิธภัณฑ์สาหร่าย-ใสชุดฮันบก
  พระราชวังเคียงบ็อค-SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - ช้อปปิ้งเมียงดง
  ช้อปปิ้งย่านฮงแด - HYUNDAI OUTLET- หมู่บ้านเทพนิยาย–อินชอนไชน่า
  ทาวน์ - SUPER MARKET

  สายการบิน     AIR ASIA X

  
 

  ทัวร์เกาหลี EASY KOREA SUMMER     เริ่มต้น 13,900-
 
ช่วงวันเดินทาง  กรกฎาคม - กันยายน 2562
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN–ONE
  MOUNT SNOW PARK - ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์–สวนสนุก
  ลอตเต้เวิลด์–สะพานสายรุ้งบันโพ - ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง
  COSMETIC SHOP –ดิวตี้ฟรี–คลองชองเกชอน–โซลทาวเวอร์ -ช้อปปิ้งเมียง
  ดง - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)
  ใส่ชุดฮันบก– ย่านอีแด -มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา –ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน

  สายการบิน     JIN AIR

  
 

  ทัวร์เกาหลี EASY KOREA SPRING LOVER เริ่มต้น 14,900-
 
ช่วงวันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - หุบเขาศิลปะโพชอน - สวนศิลปะ อันยาง
  ทงแดมุน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์โสมรัฐบาล–ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง
  ศูนย์เครื่องสาอาง –โรงงานสาหร่าย - ทาคิมบับ + ชุดฮันบก–พระราชวังเคียง
  บ็อค–ดิวตี้ฟรี - โซลทาวเวอร์ - เมียงดง - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ช้อปปิ้ง
  ย่านฮงแด –ถ่ายภาพ3 มิติ- พิพิธภัณฑ์น้าแข็ง- ร้านละลายเงินวอน

  สายการบิน     JIN AIR

  
 

  ทัวร์เกาหลี Wonderful Tulip KXJ17        เริ่มต้น 14,888-
 
ช่วงวันเดินทาง  เมษายน - พฤษภาคม 2562
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - เกาะนามิ - เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม -
  Soyanggang Sky Walk - ระราชวัง ฮวาซอง แฮงกุง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  COSMETIC SHOP - SEOUL TOWER - Floating Island - พิพิธภัณฑ์
  สาหร่าย-ใสชุดฮันบก-วัดโชเกซา - คลองชองเกชอน - Seoullo 7017 DUTY
  FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง - ช้อปปิ้ง ย่านฮงแด - HYUNDAI OUTLET –
  SUPER MARKET  

  สายการบิน     AIR ASIA X
  
 

  ทัวร์เกาหลี Korea Blossoms Soul    เริ่มต้น 14,900-
 
ช่วงวันเดินทาง  มีนาคม - พฤษภาคม 2562
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - เกาะนามิ – RAIL BIKE –สะพานกระจก–
  JADE GARDEN - ทำกิมจิใส่ชุดฮันบก+TRICK ART - สวนสนุก EVERLAND
  (เต็มวัน+รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) – N SEOUL TOWER - ศูนย์
  เครื่องสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพร - วัดโชเกซา - พระราชวัง
  ชางด็อกกุง – SEOULLO7017 หรือชมดอกซากุระ ถนนยออิโด - ศูนย์รวมวัยรุ่น
  เกาหลี เมียงดง - ทงแดมุน - ศูนย์พลอยอเมทิส – DUTY FREE - ศูนย์โสม
  SUPERMARKET

  สายการบิน     AIR ASIA X

  
 

  ทัวร์เกาหลี KOREA PINK KXJ16     เริ่มต้น 15,888-
 
ช่วงวันเดินทาง  มีนาคม - พฤษภาคม 2562
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - เกาะนามิ - เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม -
  Soyanggang Sky Walk - พระราชวัง ฮวาซอง แฮงกุง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  COSMETIC SHOP - SEOUL TOWER - Floating Island - ศูนย์โสมรัฐบาล
  RED PINE –พิพิธภัณฑ์สาหร่าย –ใสชุดฮันบก – วัดโชเกซา -คลองชองเกชอน
  DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - AMETHYEST
  FACTORY – ถนนซากุระยออิโดะ - ช้อปปิ้งย่านฮงแด - HYUNDAI OUTLET
  SUPER MARKET

  สายการบิน     AIR ASIA X

  

  ทัวร์เกาหลี KOREA SKI WINTER KXJ15 เริ่มต้น 15,888-
 
ช่วงวันเดินทาง  เมษายน - พฤษภาคม 2562
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - เกาะนามิ - สะพานยังกัง - สกีรีสอร์ท - ลานสกี
  รีสอร์ท - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) – ไร่สตอบอรี่  COSMETIC SHOP
  SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) Teddy Bear Museum – ทงแดมุน
  ศูนย์โสมรัฐบาล- RED PINE – ผ่านชมบลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ็อค – เรียน
  ทำข้าวห่อสาหร่าย - ใส่ชุดฮันบก –DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง - ศูนย์สมุน
  ไพรฮ็อกเกตนามู - AMETHYEST FACTORY – ช้อปปิ้งย่านฮงแด - หมู่บ้าน
  อังกฤษ - Paju Premium Outlet - SUPER MARKET

  สายการบิน     AIR ASIA X


  
 

  ทัวร์เกาหลี EASY LOVELY SPRING    เริ่มต้น 17,900-
 
ช่วงวันเดินทาง  เมษายน 2562
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - หมู่บ้านเทพนิยาย –ไชน่าทาวน์ –Jayu Park
  Incheon Grand Park – ปั่นเรียวไบท์ - COSMETIC SHOP– สวนสนุกลอตเต้
  เวิลด์- ทะเลสาบซอกชนโฮซุ – ทงแดมุน– โซลทาวเวอร์ - ศูนย์โสม รัฐบาล
  ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง–โรงงานสาหร่าย - ทาคิมบับ + ชุดฮันบก–พระราชวัง
  ด็อกซูกุง–ดิวตี้ฟรี –คลองชองเกชอน- ช้อปปิ้งเมียงดง - เทศกาลชมดอกซากุระ
  “เกาะยออิโด” - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ3 มิติ
  พิพิธภัณฑ์น้าแข็ง- ร้านละลายเงินวอน

  สายการบิน     JIN AIR

  
 

  ทัวร์เกาหลี EASY KOREA LANLA SPRING  เริ่มต้น 15,900-
 
ช่วงวันเดินทาง  มีนาคม 2562
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - Wolmi Theme park –หมู่บ้านเทพนิยาย –
  ไชน่าทาวน์ - ทงแดมุน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เต็มวัน - ศูนย์โสมรัฐบาล
  ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง– พระราชวังเคียงบ็อค(สวมชุดฮันบกเข้าวัง) ดิวตี้ฟรี
  คลองชองเกชอน –โซลทาวเวอร์ - เมียงดง - ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์สมุนไพร
  ฮอกเกนามู– โรงงานสาหร่าย – ย่านอีแด มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา –ซุปเปอร์มา
  เก็ตละลายเงินวอน

  สายการบิน      AIR ASIA X

  
 

  ทัวร์เกาหลี 6 วัน 3 คืน                         เริ่มต้น 15,900-
  EASY KOREA WINTER SEOUL GOOD 
 
ช่วงวันเดินทาง  มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี -ไร่สตรอเบอร์รี่ - เล่นสกี ณ ลานสกี - โซลทาว
  เวอร์ - สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด (เต็มวัน) - ศูนย์โสมรัฐบาล –ศูนย์สมุนไพรสนเข็ม
  แดง– พระราชวังชางด๊อกกุง(สวมชุดฮันบกข้าวัง) ดิวตี้ฟรี – คลองชองเกชอน
  เมียงดง - ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู– โรงงานสาหร่าย
  ย่านอีแด - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา –ซุปเปอร์มาเก็ตละลา

  สายการบิน      AIR ASIA X

  
 

   ทัวร์เกาหลี KOREA TW HENG HENG  เริ่มต้น 16,888-
 
ช่วงวันเดินทาง  กุมภาพันธ์ 2562
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - ไร่สตอเบอร์รี่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สนุก
  กับการเล่นสกีบนบานสกีขนาดใหญ่ – เมืองซูวอน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –
  เมืองโซล – ศูนย์โสมรัฐบาล – ช้อปปิ้งย่านทงแดมุน - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสน
  แข็มแดง – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี –พระราชวังชางด็อกกุง -
  ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซล ทาวเวอร์ -ดิ้วตี้ฟรี– ย่านเมียงดง - โรงงาน
  เจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส–ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
  พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ซุปเปอร์มาเก็ตหรือ ร้านละลายเงินวอน 

  สายการบิน     T WAY

  
 

  ทัวร์เกาหลี KOREA EXTRA SKI WINTER  เริ่มต้น 16,888-
 
ช่วงวันเดินทาง  กุมภาพันธ์ 2562
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - สวนสตรอเบอรรี่-เกาะนามิ-เดอะ การ์เด้น ออฟ
  มอร์นิ่ง คาล์ม-สกีรีสอร์ท - ลานสกี - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– COSMETIC
  SHOP - SEOUL TOWER– ช๊อปปิ้งทงแดมุน - เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย -
  ใส่ชุดฮันบก - ฮงแด - ผ่านชมบลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ็อค – DUTY FREE
  SEOUL TOWER - ช้อปปิ้งเมียงดง - HYUNDAI PREMIUM OUTLET -
  SUPER MARKET   

  สายการบิน     T WAY

  
 

  ทัวร์เกาหลี SNOW RAINBOW    เริ่มต้น 16,900-
 
ช่วงวันเดินทาง  มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - เกาะนามิ - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง -สนุกกับการ
  เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - เมืองยงอิน–ไร่สตรอเบอร์รี่ –โรงเรียนสอนทำกิมจิ
  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- เมืองโซล- ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - ใส่ชุดประจำชาติ
  เกาหลี ฮันบก - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสน
  เข็มแดง - พระราชวังถ็อกซูกุง- หมู่บ้านบุกชอนฮันอก -หอคอยเอ็น โซลล์ ทาว
  เวอร์-ดิวตี้ ฟรี -ย่านเมียงดง - เมืองโซล -ศูนย์สมุนไพรเกาหลี- โรงงานเจียระไน
  พลอยสีม่วง อเมทิส -พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง -ซุปเปอร์มาเก็ต
  หรือ ร้านละลายเงินวอน

  สายการบิน     AIR ASIA X

  
 

  ทัวร์เกาหลี KOREA SNOW LUXURY  เริ่มต้น 19,999-
 
ช่วงวันเดินทาง  กุมภาพันธ์ 2562
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - เมืองพาจู –ENGLISH VILLAGE PAJU
  ไร่สตอเบอร์รี่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – ป้อมฮวาซอง –สนุกกับการเล่นสกี
  บนลานสกีขนาดใหญ่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์เต็มวัน - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสน
  แข็มแดง- ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี– พระราชวังชางด็อกกุง–ภูเขา
  นัมซาน – หอคอยเอ็นโซล ทาวเวอร์ -ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง - ศูนย์โสมรัฐบาล
  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู –โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส-ย่านฮงแด
  พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ –พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง–ร้านละลายเงินวอน

  สายการบิน     TG

  
 

  ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL AUTUMN          เริ่มต้น 7,900-
  กรุณาชำระเต็มภายใน 1 วันหลังทำการจอง เท่านั้น !!
 
ช่วงวันเดินทาง  สิงหาคม - พฤศจิกายน 2561
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  – พิพิธภัณฑ์ชาโอ
  ซุลลอค – ภูเขาซองอัค - น้ำตกซอนจียอน – วัดซันบังซา - ซอพจิโกจิ - ร้านค้า
  สมุนไพรสนเข็มแดง - ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซอง
  อึบ - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัว
  มังกร  - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม -
  ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู

 สายการบิน 


  
 


   ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                                เริ่มต้น 14,999-
 
KOREA
ICE FISHING 2019
  ช่วงวันเดินทาง  มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี -  เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - เล่นสกีสุดมันส์ -
  ไร่สตรอเบอรี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดประจำชาติฮันบก- ศูนย์สมุนไพรโสม
  COSMETIC - สวนสนุกLOTTE WORLD - โซลทาวเวอร์ -สมุนไพรฮอตเกนามู
  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน -TRICK EYE & ICE MUSEUM - พลอยอเมทิส - พระราชวัง
  เคียงบกกุง - DUTY FREE- ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง

 
สายการบิน     AIR ASIA X
 


  
   ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                               เริ่มต้น 15,899-
 
KOREA
WINTER SNOW 2018 SUWON SEOUL
  ช่วงวันเดินทาง  ธันวาคม 2561 NEWYEAR
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - เทศกาลไฟประดับ ANSAN STARLIGHT
  เล่นสกีสุดมันส์ - วัดวาวูจองซา - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุก EVERLAND -
  COSMETIC - พระราชวังชางด็อกกุง - DUTY FREE - โซลทาวเวอร์ - ช้อปปิ้ง
  ตลาดเมียงดง - พิพิทธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนรู้การทำข้าวห่อสาหร่าย - โสม
 

 
สายการบิน     AIR ASIA X

  
 

  ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                               เริ่มต้น 16,999-
 
KOREA SNOW FISHING JAN - FEB 2019
  ช่วงวันเดินทาง  มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี -  เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ไร่สตรอเบอรี่ -
  สวนสนุก EVERLAND - เล่นสกีสุดมันส์ - COSMETIC - น้ำมันสน – พระราชวัง
  ชางด็อกกุง - โซลทาวเวอร์ - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง -  พิพิธภัณฑ์
  สาหร่าย - TRICK EYES+ICE MUSEUM

 
สายการบิน     AIR ASIA X

  
 

   ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                             เริ่มต้น 18,999-
 
KOREA WINTER SNOW DEC 2018 NY
  ช่วงวันเดินทาง  ธันวาคม 2561 NEWYEAR
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี -  POCHEON HERB ISLAND -  เล่นสกีบนลาน
  สกีขนาดใหญ่ - วัดวาวูจองซา - เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุก
  เอเวอร์แลนด์ - พระราชวังชางด็อกกุง – COSMETIC - โซลทาวเวอร์ - DUTY
  FREE - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง - ช้อปปิ้งถนนฮงแด - HYUNDAI OUTLET 

 
สายการบิน     AIR ASIA X

  
 

  ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                               เริ่มต้น 21,999-
 
KOREA FISHING & SKI 2019 TG
  ช่วงวันเดินทาง  มกราคม 2561 
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง -
เล่นสกีบนลาน
  สกีขนาดใหญ่  -ไร่สตรอเบอรี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดประจำชาติฮันบก -
  สวนสนุก EVERLAND - COSMETIC - พระราชวังเคียงบกกุง - สมุนไพร
  ฮอตเกนามู - DUTY FREE - ช้อปปิ้งย่านฮงแด

 

 
สายการบิน     TG
  
 

  ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                               เริ่มต้น 23,999-
 
KOREA SKI SO COOL DEC 2018
  ช่วงวันเดินทาง  ธันวาคม 2561 NEWYEAR
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - เกาะนามิ
-เล่นสกีสุดมันส์ - ไร่สตรอเบอรี่ -
  โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุก EVERLAND -  ศูนย์สมุนไพรโสม -
  COSMETIC - โซลทาวเวอร์ – พระราชวังเคียงบกกุง - ฮอกเกนามู - DUTY
  FREE - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง - PAJU OUTLET   

 
สายการบิน     TG

  

  ทัวร์เกาหลี 6 วัน 3 คืน                             เริ่มต้น 14,888-
 
KOREA MERRYBRIGHT KXJ13 _Hello Autumn 6 DAY

  ช่วงวันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - สะพานยังกัง - ซูวอน - วัดวาวูจองซา -
  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) – กิมจิแลนด์+ใส่ชุดฮันบก - COSMETIC
  SHOP - SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) – ช้อปปิ้งทงแดมุน -  Seoullo
  ศูนย์โสมรัฐบาล- RED PINE – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ็อค – พิพิธภัณฑ์พื้น
  เมือง –DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู -
  AMETHYEST FACTORY – Haneul Park  -ช้อปปิ้งย่านฮงอิค   PAJU
  ENGLISH VILLAGE - Paju Premium Outlet - SUPER MARKET

 
สายการบิน     AIR ASIA X


  


   ทัวร์เกาหลี 6 วัน 3 คืน                                   เริ่มต้น 14,888-
   KOREA MERRYBRIGHT KXJ14_Asan Autumn 6D3N.pdf

   ช่วงวันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - อาซาน– อุโมงค์แปะก๊วย(Gokgyochon)-
   หอคอยGreen Tower First Village - ปั่นเรียวไบท์ Asan Rail Bike –
   หมู่บ้านพื้นเมืองแวอัม-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) – SEOUL TOWER
   (ไม่รวมขึ้นลิฟต์)– ช้อปปิ้งทงแดมุน - ศูนย์โสมรัฐบาล-RED PINE–บลูเฮาส์–
   พระราชวังด็อกซูกุง–DUTY FREE ช้อปปิ้งเมียงดง - กิมแลนด์+ใส่ชุดฮันบก
   ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - AMETHYEST FACTORY – Haneul Park -
   ช้อปปิ้งย่านฮงอิค PAJU ENGLISH VILLAGE - Paju Premium Outlet -
   SUPER MARKET

 
สายการบิน     AIR ASIA X


  
 

   ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                            เริ่มต้น 14,900-
 
EASY KOREA AUTUMN LOVING U

  ช่วงวันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - หมู่บ้านอังกฤษ – โซล ทาวเวอร์ – ทงแดมุน
  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง– พระราชวัง
  ชางด๊อกกุง(สวมชุดฮันบกข้าวัง) - ดิวตี้ฟรี – คลองชองเกชอน – เมียงดง -
  ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู– โรงงานสาหร่าย – ย่านอีแด
  มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา –ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน

 
สายการบิน     AIR ASIA X

  
   ทัวร์เกาหลี 6 วัน 3 คืน                       เริ่มต้น 15,888-
 
KOREA MERRYBRIGHT KXJ15_KOREA SKI WINTER

  ช่วงวันเดินทาง  ธันวาคม - มีนาคม 2562
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - เกาะนามิ - สะพานยังกัง - สกีรีสอร์ท
  ลานสกีรีสอร์ท - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) – ไร่สตอบอรี่ COSMETIC
  SHOP - SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) Teddy Bear Museum –
  ทงแดมุน - ศูนย์โสมรัฐบาล- RED PINE – ผ่านชมบลูเฮาส์ – พระราชวังเคียง
  บ็อค – เรียนทาข้าวห่อสาหร่าย - ใส่ชุดฮันบก –DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง
  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - AMETHYEST FACTORY – ช้อปปิ้งย่านฮงแด -
  หมู่บ้านอังกฤษ - Paju Premium Outlet - SUPER MARKET

 
สายการบิน     AIR ASIA X


  
 

  ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                            เริ่มต้น 15,900-
 
EASY KOREA AUTUMN LOVER SEOUL 3 NIGHT 2018
  ช่วงวันเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - หมู่บ้านเทพนิยาย – Hyundai Premium
  Outlet – โซลทาวเวอร์ –หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซานฮันอก - COSMETIC SHOP
  SEOUL FOREST–พระราชวังถ๊อกซูกุง –สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ – ลอตเต้อควา
  เรียม– ทงแดมุน - ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –โรงงานสาหร่าย
  ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)+ชุดฮันบกDUTY FREE –คลองชองเกชอน –
  ช้อปปิ้งเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ 3
  มิติ– พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ร้านละลายเงินวอน

 
สายการบิน     AIR ASIA X


  
 

  ทัวร์เกาหลี 6 วัน 3 คืน                            เริ่มต้น 15,900-
 
EASY KOREA WINTER SEOUL GOOD
  ช่วงวันเดินทาง  ธันวา่คม - กุมภาพันธ์ 2562 
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - ไร่สตรอเบอร์รี่ - เล่นสกี ณ ลานสกี - โซลทาว
  เวอร์ - เต็มอิ่มสวนสนุกลอตเต้เวิล์ด (เต็มวัน) - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –
  พระราชวังชางด๊อกกุง(สวมชุดฮันบกข้าวัง) - ดิวตี้ฟรี – คลองชองเกชอน –
  เมียงดง - ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู– โรงงานสาหร่าย –
  ย่านอีแด -มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา –ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน

 
สายการบิน     AIR ASIA X
  
 
   ทัวร์เกาหลี BUSAN PLUS JOY SUMMER     เริ่มต้น 13,900-
  กรุณาชำระเต็มภายใน 1 วันหลังทำการจอง เท่านั้น !!
 
ช่วงวันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  สะพานเดินทะเล
  นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ปูซานทาวเวอร์ - โบสถ์ Jukseong - ล็อตเต้ เอาท์เลท
  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  - วัดแฮดง ยงกุงซา -  ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์
  เอเปค เฮ้าส์ - จุดชมวิวออยุคโด - ดาวทาวน์ - ชายหาดแฮอุนแด  - ร้าน
  สมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี

 สายการบิน 


  
 ทัวร์เกาหลี KOREA PLUS SPECIAL SUMMER   เริ่มต้น 13,900-
 กรุณาชำระเต็มภายใน 1 วันหลังทำการจอง เท่านั้น !!
  ช่วงวันเดินทาง  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
  สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - ล๊อตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
  โซลโล 7017 - พระราชวังถ็อกซูกุง  - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่อง
  สำอางค์ - ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท - หอคอยกรุงโซล  - ตลาดเมียงดง - ดิวตี้ฟรี
  หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย  - ย่านไชน่าทาวน์

 

  สายการบิน 
 
 
 

  
 

   ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                    ราคาเริ่มต้น 13,900-
   EASY SUMMER IN KOREA
  
ช่วงวันเดินทาง  กรกฎาคม - กันยายน 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - หมู่บ้านเทพนิยาย –CHINA TOWN–ONE
   MOUNT SNOW PARK - COSMETIC SHOP – ลอตเต้ อควาเรียม
   ลอตเต้ ทาวเวอร์–สวนสนุกลอตเต้เวิลด์- ช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน
   โรงงานสาหร่าย - ทาคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) +ชุดฮันบก–พระราชวังเคียง
   บ็อค –ดิวตี้ฟรี–คลองชองเกชอน -โซลทาวเวอร์- ช้อปปิ้งเมียงดง
   ช้อปปิ้งย่านฮงแด - ถ่ายภาพ3 มิติ- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง

  
  สายการบิน 

  
 

    ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                         ราคาเริ่มต้น 16,900-
   EASY LANLA SPRING IN KOREA
  
ช่วงวันเดินทาง  พฤษภาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - หมู่บ้านเทพนิยาย –Hyundai Premium
   Outlet  - Seoullo7017 - COSMETIC SHOP – ลอตเต้ อควาเรียม –
   ลอตเต้ ทาวเวอร์–สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ – ช้อปปิ้งทงแดมุน - โรงงานสาหร่าย
   ทำคิมบับ ข้าวห่อสาหร่าย - ใส่ชุดฮันบก–พระราชวังชางเคียงกุง–DUTY FREE
   คลองชองเกชอน– โซลทาวเวอร์- ช้อปปิ้งเมียงดง - ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่าย
   ภาพ3 มิติ- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง

  สายการบิน 

  
 

   ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                 ราคาเริ่มต้น 16,900-
   EASY LIKE SPRING IN KOREA
  
ช่วงวันเดินทาง  พฤษภาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - หมู่บ้านฝรั่งเศส Petite France – เกาะนามิ
   ปั่นจักรยานเรียลไบต์ - วัดวาวูจองซา – เอเวอร์แลนด์–กรุงโซล –
   ตลาดทงแดมุน - Seoullo7017 - พระราชวังเคียงบ๊อค – ศูนย์เครื่องสำอาง
   DUTY FREE –คลองชองเกชอน - โซล ทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งเมียงดง -
   โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก ถ่ายภาพ 3 มิติ
   ช้อปปิ้งย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก

  
 

   ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                  ราคาเริ่มต้น 17,900-
   EASY LANLA SPRING IN KOREA
  
ช่วงวันเดินทาง  เมษายน 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - หมู่บ้านเทพนิยาย –Hyundai Premium
   Outlet  - Seoullo7017 - COSMETIC SHOP – ลอตเต้ อควาเรียม –
   ลอตเต้ ทาวเวอร์–สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ – ช้อปปิ้งทงแดมุน - โรงงานสาหร่าย
   ทำคิมบับ ข้าวห่อสาหร่าย - ใส่ชุดฮันบก–พระราชวังชางเคียงกุง–DUTY FREE
   คลองชองเกชอน– โซลทาวเวอร์- ช้อปปิ้งเมียงดง - เทศกาลชมดอกซากุระ  
   เกาะยออิโด - ช้อปปิ้งย่านฮงแด - ถ่ายภาพ3 มิติ- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
  
  สายการบิน 

  
 

   ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน               ราคาเริ่มต้น 17,900-
   KOREA CHERRY SWEET
  
ช่วงวันเดินทาง  เมษายน 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - ปั่นRAILBIKE - โรงเรียนสอนทำกิมจิ +
   ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC - OUTLET – โซลทาว
   เวอร์ - ถนนยออีโด - พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านนัมซานฮันอก -
   DUTY FREE - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง - TRICK EYE & ICE MUSEUM

  
สายการบิน     AIR ASIA X
  
 

   ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                  ราคาเริ่มต้น 18,900-
   EASY KOREA LOVE SPRING
  
ช่วงวันเดินทาง  เมษายน 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี -  เกาะนามิ–วัดนักซันซา -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
   ศูนย์เครื่องสำอาง–N TOWER - ช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน - ชมดอกซากุระ ที่
   เกาะยออิโด - ศูนย์โสมรัฐบาล– บลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบ๊อค –DUTY FREE
   คลองชองเกชอน- ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง - TRICK EYE + ICE MUSEUM
   ช้อปปิ้งย่านฮงแด – ซุปเปอร์ละลายเงินวอน 
  

  สายการบิน 

  
 

   ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                  ราคาเริ่มต้น  15,900-
   WELCOME SPRING IN KOREA

   ช่วงวันเดินทาง  มีนาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี -  อินชอน - ไชน่าทาวน์ - หมู่บ้านเทพนิยาย
   DONGHWA MAEUL – ชมบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิ ณ เกาะนามิ (เกาะชื่อ
   ดัง ) หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำซีรีย์เกาหลีชื่อดัง “เพลงรักในสายลมหนาว”
   วัดวาวูจองซา  - ไร่สตอเบอรรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) -
   COSMETICS OUTLET - ช้อปปิ้งจุใจที่ - ตลาดฮงแด - ทำคิมบับ
   ใส่ชุดฮันบก -  พระราชวังเคียงบ็อกคุง – ดิวตี้ฟรี - ตลาดอินซาดง – ช็อปปิ้ง
   ย่านเมียงดง -
บุฟเฟ่ต์นานาชาติขาปูยักษ์ - ศูนย์โสมเกาหลี – คล้องกุญแจคู่รัก
   N’Seoul Tower - พลอยแอมมาทีส – ซุปเปอร์ละลายเงินวอน
  

  สายการบิน 

  
 

   ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน    ราคาเริ่มต้น  16,900-
   KOREA SKI DELUXE

   ช่วงวันเดินทาง     ธันวาคม - มีนาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - ENGLISH VILLAGE - ปั่น RAIL BIKE -
   เกาะนามิ - เล่นสกีสุดมันส์
- สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND
   (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - ศูนย์เวชสำอาง - เรียนทำข้าวห่อ
   สาหร่าย+ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี
   ทงแดมุน - บลูเฮ้าส์ - ศูนย์โสม – พระราชวังชางด็อก – ศูนย์น้ำมันสนแดง
   ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี - เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - FANTA
   STICK SHOW  -  บุฟเฟ่ต์นานาชาติขาปูยักษ์ - N SEOUL TOWER -
   DUTY FREE - จตุรัสกลางเมืองควางฮวามุน - SUPERMARKET

  สายการบิน 
 
 
 

  
 

    ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                 ราคาเริ่มต้น  16,900-
    KOREA ICE FREEZING KR31

   ช่วงวันเดินทาง     มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – ซูวอน
   ตกปลาน้ำแข็ง - เล่นสกี - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุก LOTTE WORLD
   COSMETIC OUTLET - น้ำมันสน - ศูนย์โสม – TRICK EYE &ICE MUSEUM
   พระราชวัง  ชางด็อกกุง – DUTY FREE - หอคอยโซลทาวเวอร์ - ช้อปปิ้ง
   ตลาดเมียง
ดง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต

  

   สายการบิน     AIR ASIA X

  
 

    ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน    ราคาเริ่มต้น  16,900-
   LAST SNOW IN SEORAK

   ช่วงวันเดินทาง     กุมภาพันธ์ 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - เกาะนามิ –
ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุก
   เอเวอร์แลนด์ - Cosmetic Outlet - พระราชวังเคียงบกกุง - - น้ำมันสน - 
   โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก- ดิวตี้ฟรี – อิสระช้อปปิ้งถนนอินซาดง -
   ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง -
คล้องกุญแจคู่รัก N SEOUL TOWER

  สายการบิน    
 


  
   ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน    ราคาเริ่มต้น  17,900-
   EASY KOREA ICE-FISHING

   ช่วงวันเดินทาง     มกราคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - เกาะนามิ – ตกปลาน้ำแข็ง-หมู่บ้านฝรั่งเศส
   เล่นสกีสุดมันส์ – ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-สวนSeoullo 7017
   บลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบ๊อค – ศูนย์เครื่องสำอาง - DUTY FREE –
   คล้องกุญแจคู่รัก N SEOUL TOWER-คลองชองเกชอน- ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
   โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก
   Trick eye museum + Ice museum - ช้อปปิ้ง
  

  สายการบิน    
 

 
    ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน         ราคาเริ่มต้น  17,900-
   SNOW FISHING IN KOREA KR32

   ช่วงวันเดินทาง     มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง -
ไร่สตรอเบอร์รี่
   สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก
  
เล่นสกีสุดมันส์ - COSMETIC  - N SEOUL TOWER - DUTY FREE  -
   ช้อปปิ้งตลาดเมียง
ดง -TRICK EYE & ICE MUSEUM - พระราชวังชางด็อกกุง
   ซุปเปอร์มาร์เก็ต - PAJU OUTLET


   สายการบิน     AIR ASIA X

  
 

   ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน    ราคาเริ่มต้น  19,555-
   KOREA WINTER DEE DEE 2

   ช่วงวันเดินทาง     ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - เกาะนามิ – สกีรีสอร์ท - ไร่สตรอเบอร์รี่ -
   โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - ตลาดทงแดมุน
   คอสเมติก  - บลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบ็อค -  ดิวตี้ ฟรี - โซล ทาวเวอร์
   ตลาดเมียงดง - ฮ็อกเกนามู - พลอยอเมทิส - TRICK EYE MUSEUM -
   ICE MUSEUM - ช้อปปิ้งย่านฮงแด - ซุปเปอร์มาเก็ต  

  สายการบิน           
                

  
 

   ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน    ราคาเริ่มต้น  19,888-
   WINTER IN HWACHEON

   ช่วงวันเดินทาง     มกราคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง Hwacheon
   Sancheoneo - สกีรีสอร์ท + อิสระเล่นหิมะ/สกี - ซูวอน - ไร่สตรอเบอร์รี่ -
   โรงเรียนสอนทำกิมจิ - กรุงโซล - COSMETIC OUTLET -  Lotte Aquarium
   สวนสนุก Lotte World - พระราชวังชางด็อกกุง - ดิวตี้ ฟรี - โซลทาวเวอร์
   ตลาดเมียงดง - วัดโจเกซา - อินซาดง -  ซุปเปอร์มาเก็ต 
 
  สายการบิน        
                                                                 

  
 

   ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน        ราคาเริ่มต้น  19,900-
   FISHING SKI IN KOREA KR33 ( พักสกีรีสอร์ท )

   ช่วงวันเดินทาง     มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - เล่นสกีสุดมันส์ -
  
ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติ
   ฮันบก -
เล่นสกีสุดมันส์ - COSMETIC  - N SEOUL TOWER - DUTY FREE 
   ช้อปปิ้งตลาดเมียง
ดง -TRICK EYE & ICE MUSEUM - พระราชวังชางด็อกกุง
   ซุปเปอร์มาร์เก็ต - PAJU OUTLET

  
สายการบิน     AIR ASIA X
  
 

   ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน    ราคาเริ่มต้น  19,900-
   KOREA ICE FISHING & SKI RESORT

   ช่วงวันเดินทาง     มกราคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - เกาะนามิ – ตกปลาน้ำแข็ง-ไชน่าทาวน์ +
   หมู่บ้านเทพนิยาย-
เล่นสกีสุดมันส์ – ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
   ทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี COSMETICS
   OUTLET  - อิสระช้อปปิ้งจุใจ ที่ตลาดฮงแด ตลาดอินซาดง ตลาดเมียงดง
   พระราชวังชางด๊อกกุง - ดิวตี้ฟรี -บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ และ อาหารนานาชาติ เบียร์
   ไวน์ เติมไม่อั้น -
คล้องกุญแจคู่รัก N SEOUL TOWER
 
  สายการบิน    
 


  
 

   ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน    ราคาเริ่มต้น  19,900-
   WINTER DEE DEE 3

   ช่วงวันเดินทาง     ธันวาคม - ปีใหม่ 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - 
เกาะนามิ -  อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน -
   วัดชินฮันซา - สกีรีสอร์ท + อิสระเล่นหิมะ/สกี - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -
   กรุงโซล - คอสเมติก - โซลทาวเวอร์ - ตลาดทงแดมุน - บลูเฮ้าส์ - พระราชวัง
   เคียงบ็อค - ดิวตี้ฟรี -  ตลาดเมียงดง - TRICK EYE MUSEUM - ICE
   MUSEUM -  ย่านฮงแด - ซุปเปอร์มาเก็ต    
 
  สายการบิน           

  
 

    ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน    ราคาเริ่มต้น  21,555-
   WINTER DEE DEE 1

   ช่วงวันเดินทาง     ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - 
อินชอน - GIMPO ARAMARU SKYWALK
   HYUNDAI PREMIUM OUTLET GIMPO - OAK VALLEY สกีรีสร์ท -
   ไร่สตรอเบอร์รี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - คอสเมติก -
   ตลาดทงแดมุน - คอสเมติก – ผ่านชม บลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบ๊อก -
   DUTY FREE -  โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - TRICK
   EYE MUSEUM - ICE MUSEUM - ย่านฮงแด - ซุปเปอร์มาเก็ต

  สายการบิน           

  
 

   ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน         ราคาเริ่มต้น  22,900-
   WINTER LIGHT IN KOREA KR34

   ช่วงวันเดินทาง     มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - หมู่บ้านเทพนิยาย – ร่วมสนุกเทศกาลตกปลา
   น้ำแข็ง - เทศกาลไฟประดับ Garden of The Morning Calm - สนุกกับลาน
   สกีขนาดใหญ่ -  ไร่สตอเบอร์รี่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก – สวนสนุก
   เอเวอร์แลนด์ – N SEOUL TOWER - ศูนยสมุนไพรโสม - น้ำมันสน -
   พระราชวังเคียงบกกุง - COSMETIC - DUTY FREE - GREVIN SEOUL
   ตลาดเมียงดง  -TRICK EYE & ICE MUSEUM – ถนนฮงแด - PAJU
   OUTLET - ซุปเปอร์มาร์เก็ต

 สายการบิน    

  
 


  
   ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน
   
ราคาเริ่มต้น  8,999-
   SUMMER IN BUSAN

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน 2560
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - ปูซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน -
   ORYUKDO SUNRISE PARK-สวนแดวังกัม-GANJEOLGOTCAPE-หมู่บ้าน
   วัฒนธรรมวาฬจางซางโป - เมืองปูซาน-วัดแฮดง ยงกุงซา-ศูนย์สมุนไพรบำรุง
   ตับ-Cosmetic-Outlet-Red Pine-Duty Free-ตลาดปลาชาลกาชิ-Busan
   International Film - Festival-ตลาดนัมโพดง-สวนยงดูซาน-หอคอยปูซาน -
   สมุนไพรโสม-เกาหลี-Nurimaru APEC House-Lotte Dong Busan-
   ซุปเปอร์มาร์เก็ต
  
  สายการบิน    
 

   
    ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน    ราคาเริ่มต้น  11,900-
   SUMMER IN BUSAN

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน 2560
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี -
ที่ยวเกาหลีสัมผัสโลกแห่งน้ำแข็งหิมะ One
   Mount   ตามรอย
ซีรี่ย์ชื่อดังเกาะนามิ สนุกสุดมันส์สวนสนุกเอวอร์แลนด์ ตื่นตา
   ตื่นใจกับน้ำพุสายรุ้งที่สะพานบันโพ
เกาะนามิ - ชม K-pop Hologram - ช้อป
   ปิ้งเครื่องสำอางค์เกาหลี - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก -
ตื่นตาตื่นใจกับ
   น้ำพุสายรุ้งที่สะพานบันโพ -
TRICK ART MUSEUM - N SEOUL TOWER -
   DUTY FREE - คลองชองเกชอน 


  สายการบิน 
 
 
 

  
  
    ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน    ราคาเริ่มต้น  13,900-
   KOREA AUTUMN SEOUL

   ช่วงวันเดินทาง     กันยายน - พฤศจิกายน 2560
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - เกาะนามิ - ปั่น RAIL BIKE - สะพานกระจก
   SOYANGGANG - วัดวาวูจองซา - ทำข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - TRICK
   ART MUSEUM – สวนสนุก EVERLANDวัดวาวูจองซา - ทำข้าวห่อสาหร่าย +
   ใส่ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM –  ช้อปปิ้งสำอาง - พระราชวังชางด็อก
   ตลาดเมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี
   ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) หรือชมบรรยากาศดอก
   ไม้ไฟ LED ROSE GARDEN - นั่งรถชมบรรยากาศของแม่น้ำฮัน - N SEOUL
   TOWER - DUTY FREE - คลองชองเกชอน
 

  สายการบิน 
 
 
 
               


  
    ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                          ราคาเริ่มต้น  13,900-
   KOREA INCHEON GANGWHA PALMIDO

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - สิงหาคม 2560
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี -
เที่ยวเกาะกังฮวาโด - ล่องเเรือที่เกาะต้องห้าม
   Palmido Island ชมประภาคาร Light House แห่งแรกของเกาหลี - ส่วนสนุก
   ล็อตเต้เวิลด์ - ชมพิพิธภัณฑ์สาหร่ายเกาหลี + ใส่ชุดฮันบก - ช้อปปิ้งชุมชนไชน่า
   ทาวน์
- ช้อปปิ้งเมียงดง - N SEOUL TOWER - DUTY FREE - คลองชองเกชอน

  สายการบิน 
 
 
 
  
 

    ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน    ราคาเริ่มต้น  15,900-
   SEORAK AUTUMN TRAIN

   ช่วงวันเดินทาง     กันยายน - พฤศจิกายน 2560
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - เกาะนามิ- TEDDY BEAR FARM - อุทยานแห่ง
   ชาติซอรัคซาน-วัดชินฮันซา-SEA TRAIN (รถไฟเลียบริมทะเล) - เรียนทำกิมจิ +
   ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND  (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) -
   ศูนย์เวชสำอาง - นั่งรถชมบรรยากาศของแม่น้ำฮัน-พระราชวังต็อกซูกุง- เมียงดง
   N SEOUL TOWER - DUTY FREE

  สายการบิน 
 
 
 

 
 

 
   ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                    ราคาเริ่มต้น  14,900-
   SUMMER DELIGHT IN KOREA

   ช่วงวันเดินทาง     กรกฎาคม - กันยายน 2560
   สถานที่เที่ยว : 
เที่ยวเกาหลี - วัดวาวูจองซา - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุด
   ประจำชาติฮันบก - ล่องเรือแม่น้ำฮัน - สวนสนุก LOTTE WORLD - พระราชวัง
   ชางด็อกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสม - COSMETIC - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
   บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ -  ONE MOUNT SNOW PARK -  SEOUL TOWER - อินซาดง
   A LIVE MUSEUM 
 
  สายการบิน     AIR ASIA X

 

 
 

    ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                  ราคาเริ่มต้น  14,900-
   SUMMER DREAM IN KOREA

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน 2560
   สถานที่เที่ยว : 
เที่ยวเกาหลี - ONE MOUNT SNOW PARK - ถ้ำควังมยอง –
   ป้อมปราการฮวาชอง - เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERLAND
   โสมเกาหลี - คอสเมติค - หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก - หอคอยโซลทาวเวอร์      พระราชวังชางด็อกกุง – TRICK EYE & ICE MUSEUM – ฮงอิก - พลอยอะเมทิส
    DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - ซุปเปอร์มาเก็ต

   สายการบิน     AIR ASIA X
  
          
  

                     
  
   ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน
            
ราคาเริ่มต้น  13,900-
   EASY KOREA SUMMER

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - กรกฎาคม 2560
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - หมู่บ้านเทพนิยาย - China Town
   One Mount Snow Park - เกาะนามิ - วัดวาวูจองซา -
โซลทาวน์เวอร์
   สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - บลูเฮาส์ - พระราชวังเคียงบ็อค -
   คลองชองเกชอน - โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก -
   ถ่ายภาพ 3 มิติ +     Ice museum - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง -
   ตลาดทงแดมุน - ดิวตี้ฟรี
  สายการบิน    
 
      ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                 ราคาเริ่มต้น  14,900-
      EASY KOREA LIKE SPRING

      ช่วงวันเดินทาง     พฤษภาคม 2560
      สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาหลี - หมู่บ้านฝรั่งเศส - เกาะนามิ -
      ปั่นจักรยานเรียลไบต์
- วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
      โซลทาวน์เวอร์ - บลูเฮาส์ - พระราชวังเคียงบ็อค - คลองชองเกชอน
     
โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - ถ่ายภาพ 3 มิติ +
      Ice museum - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง - ตลาดทงแดมุน - ดิวตี้ฟรี

      ช้อปปิ้งย่านมหาลัยฮงอิก 

    สายการบิน    
 
   ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน    ราคาเริ่มต้น  13,900-
   KOREA HAPPY CRUISES
   ช่วงวันเดินทาง     พฤษภาคม - กันยายน 2560

   สถานที่เที่ยว :  ล่องเรือ ARA CRUISE - HYUNDAI
   PREMIUM OUTLET - N SEOUL TOWER -ซองโด
   ฮันอก - LOTTE WORLD - พระราชวังถ็อกซูกุง - 
   ช้อปปิ้ง - เมียงดง - ทงแดมุน 
     
  สายการบิน 
 
 
 
   ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน                ราคาเริ่มต้น  13,900-
   KOREA SHOPPING'S SEOUL

   ช่วงวันเดินทาง     พฤษภาคม - มิถุนายน 2560
   สถานที่เที่ยว : หมู่บ้านลาโพรวองซ์ - PAJU OUTLET
   ONEMOUNT SNOW PARK+WATER PARK - ทำกิมจิใส่
   ชุดฮันบก - สวนสนุกเอวเอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งเมียงดง -
   ทงแดมุน - ฮงอิกสตรีท - ดิวตี้ฟรี - ชมโชว์ FANTA STICK
   SHOW หรือ WAPOP SHOW - ชมดอกไม้ไฟ RED ROSE
   GARDEN - แม่น้ำฮัน - พระราชวังเคียงบ๊อก - หมู่บ้านบุก
   ชอนฮันอก - โซลทาวน์เวอร์
  

  สายการบิน 
 
 
 

  
 

    ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน               ราคาเริ่มต้น  16,900-
   SUMMER FRESH IN KOREA

   ช่วงวันเดินทาง     กรกฎาคม - กันยายน 2017
   สถานที่เที่ยว : 
เที่ยวเกาหลี - ตามรอยซี่รี่ย์ดังที่ MBC DRAMIA – สวนสนุก
   EVERLAND - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก – รร.ซูวอน -
   LOTTER TOWER (SEOUL SKY) – วัดพงอึนซา – ฮอตเกนามู  - COSMETIC
   OUTLET-สะพานน้ำพุสายรุ้งบันโพ ชมบลูเฮาส์ - พระราชวังชางด็อกกุง
   พลอยอะเมทิส – N SEOUL TOWER - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง -
   ซุปเปอร์มาเก็ต

   สายการบิน     AIR ASIA X

 ทัวร์เกาหลี ต้องทัวร์เมอร์รี่ไบรท์

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกและดี บริการดีเป็นเลิศ นึกถึงเมอร์รี่ไบรท์ บริษัททัวร์ชั้นนำด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าคุณชอบเที่ยวแบบไหน เราก็จัดโปรแกรมให้คุณท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ ให้ท่านได้สัมผัสการท่องเที่ยวเกาหลี ได้หลากหลายรูปแบบ ลองเลือกชม กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี 2019 ได้ที่ ทัวร์เกาหลี http://www.merrybrighttour.com/Tourkorea.html

โปรด่วนจี๋ โปรไฟไหม้ ทางนี้ !!


Tel : 02-0286999

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

Search
ค้นหา
 ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศ
          เกาะเชจู

 


 

 
 สถิติวันนี้ 54 คน
 สถิติเมื่อวาน 47 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1465 คน
1465 คน
38979 คน
เริ่มเมื่อ 2017-05-04
 
 

                                                                                    
  ทัวร์น่าเที่ยว
ทัวร์เกาหลีทัวร์เวียดนาม ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ลาว ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์จีนทัวร์ดูไบ 
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ตุรกี  
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์รัสเซีย 
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ยุโรป 
ทัวร์พม่าทัวร์อเมริกา 
                                                                                                                          
                          
 
ติดต่อ Merry Bright Travel
 จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 19.00 น.

Call Center 02-0286999
          merrybrighttravel@gmail.com