ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์เพื่อคนรักการเดินทางท่องเที่ยว รับจัดทัวร์ กรุ้ปเหมา ทัวร์ราคาพิเศษ โดยบริษัทเมอร์รี่ไบรท์แทรเวลเซอร์วิสจำกัด
โปรแกรม ทัวร์เวียดนามราคาถูก เที่ยวเวียดนาม
   ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3 วัน   ราคาเริ่มต้น  8,989-
 
 
ช่วงวันเดินทาง    กันยายน - พฤศจิกายน 2562
 
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเวียดนาม–เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา
   น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา - เมืองซาปา –หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต –นั่งรถรางเมือง
   ซาปา –นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองลาวไก - เมืองลาวไก– เมือง
   ฮานอย– ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหงอกเซิน– อิสระช้อปปิ้ง
   ถนน 36 สาย–โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

    สายการบิน THAI LION AIR

  
 

   ทัวร์เวียดนาม ดาลัด 4 วัน 3 คืน                  ราคาเริ่มต้น  9,900-
 
 
ช่วงวันเดินทาง    ตุลาคม - ธันวาคม 2562
 
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเวียดนาม–นั่งรถราง – น้้าตกดาลันทา – เคเบิลคาร์ 
   วัดตั๊กลาม – สวนดอกไฮเดรนเยีย - ดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว
   พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน –สวนกาแฟขี้ชะมด - มุยเน่ – ทะเลทรายขาว
   ทะเลทรายแดง – เมืองโฮจิมินห์ - เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทรอดาม
   ไปรษณีย์กลาง – ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน
   พิเศษ !!! บุฟเฟต์นานาชาติ

    สายการบิน VIETJET AIR

      ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน    ราคาเริ่มต้น  9,999-
 
 
ช่วงวันเดินทาง    กันยายน - ตุลาคม 2562
 
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเวียดนาม–เมืองดานัง – วัดเทียนหมู่ – ตลาดดงบา
   ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้ - พระราชวังเว้-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-ล่องเรือกระด้ง
   ฮอยอัน–สะพานญี่ปุ่น –บ้านโบราณ101-วัดกวางตุ้ง-สะพานมังกร-สะพานแห่ง
   ความรัก - ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์ –สะพานทอง- สวนสนุก- สวนดอกไม้ฝรั่งเศส
   นั่งรถราง - วัดหลินอึ๋ง-หาดมีเด-ตลาดฮาน

    สายการบิน VIETJET AIR

     ทัวร์เวียดนาม ซาปา สะพานแก้ว ฟานซีปัน  ราคาเริ่มต้น 10,989-
 
 
ช่วงวันเดินทาง    กันยายน - ปีใหม่ 2563
 
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเวียดนาม–เมืองฮานอย – เมืองซาปา – สะพานแก้วมังกร
   เมฆ – ตลาดซาปา–หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต –นั่งรถรางเมืองซาปา –นั่งกระเช้าขึ้น
   ยอดเขาฟานซีปัน – เมืองลาวไก - เมืองฮานอย– ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอก
   เซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย–โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

    สายการบิน THAI AIR ASIA

  
 

   เที่่ยวเวียดนาม เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์       ราคาเริ่มต้น  11,900-
 
 
ช่วงวันเดินทาง    พฤศจิกายน - มีนาคม 2563
 
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเวียดนาม–เมืองดานัง - วัดเจดีย์เทียนมู่ - ช้อปปิ้งตลาด
   ตองบา – ล่องเรือมังกร - พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน – เทือกเขาบาน่าฮิลล์
   นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์ – เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ – สวนดอกไม้ – สะพาน
   ทองโกลเด้น บริดจ์ – พักบนยอดเขาบาน่าฮิลล์ - เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์
   นั่งเรือกระด้ง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ดานัง - วัดลินห์อึ๋ง - ช้อปปิ้ง
   ตลาดฮาน

    สายการบิน VIETJET AIR

  
 

   ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์    ราคาเริ่มต้น  11,900-
 
 
ช่วงวันเดินทาง   
พฤศจิกายน - มีนาคม 2563

   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเวียดนาม–เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่ง
   ความรัก - เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - นั่งเรือกระด้ง – นั่งกระเช้าชมวิวเขา
   บาน่าฮิลล์ – เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ – สวนดอกไม้ – สะพานทองโกลเด้น
   บริดจ์ - บุฟเฟ่ต์นานาชาติ - เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ – เมืองเว้ – เจดีย์
   เทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้าหอม - พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน
   ดานัง - วัดลินห์อึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน

    สายการบิน VIETJET AIR

  
 

   ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน  ราคาเริ่มต้น 11,999-
 
 
ช่วงวันเดินทาง    กันยายน - ปีใหม่ 2563
 
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเวียดนาม–เมืองดานัง – สะพานมังกร - ฮอยอัน–สะพาน
   ญี่ปุ่น–ศาลเจ้าโบราณ–ล่องเรือกระด้ง – เมืองเว้ – ร้านไม้ไผ่ – วัดเทียนมู่ –
   ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม - พระราชวังเว้ – ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์ – อุโมงค์เก็บ
   ไวน์ – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – สะพานทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – วัดหลิน
   อึ๋ง – หาดหมีเค – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ตลาดฮาน

    สายการบิน BANGKOK AIRWAYS

  
 

   ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน  ราคาเริ่มต้น 12,999-
 
 
ช่วงวันเดินทาง    กันยายน - ปีใหม่ 2563
 
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเวียดนาม–เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา
   หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต–น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา - เมืองซาปา –นั่งรถรางเมือง
   ซาปา –นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองฮานอย – ช้อปปิ้งถนน36สาย
   เมืองฮานอย – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก
   เมืองฮาลอง – ร้านยา – ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต - ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบ
   อ่าวฮาลองเบย์ –ถ้ำนางฟ้า–หมู่บ้านชาวประมง– เมืองฮานอย–ร้านหยก

    สายการบิน THAI AIR ASIA

      ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ไซง่อน 4 วัน 3 คืน           ราคาเริ่มต้น  9,900-
 
 
ช่วงวันเดินทาง    เมษายน - ตุลาคม 2562
 
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเวียดนาม - เมืองดาลัด – นั่งรถราง – น้้าตกดาลันทา
   เคเบิลคาร์ – วัดตั๊กลาม – สวนดอกไฮเดรนเยีย – บุฟเฟ่ห์ BBQ ปิ้งย่าง
   สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน –สวนกาแฟขี้ชะมด
   มุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – เมืองโฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ท
   เทรอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์
   ตลาดเบนถัน – พิเศษ !!! บุฟเฟต์นานาชาติ

    สายการบิน VIETJET AIR

     ทัวร์เวียดนาม บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน         ราคาเริ่มต้น  10,900-
 
 
ช่วงวันเดินทาง    เมษายน - ตุลาคม 2562
 
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเวียดนาม - เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่ง
   ความรัก - เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - นั่งเรือกระด้ง – นั่งกระเช้าชมวิวเขา
   บาน่าฮิลล์ – เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ – สวนดอกไม้ – สะพานทองโกลเด้น
   บริดจ์ - บุฟเฟ่ต์นานาชาติ - เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ – เมืองเว้ – สุสาน
   จักรพรรดิไคดิงห์ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้าหอม - เจดีย์เทียนมู่
   พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน – ดานัง - วัดลินห์อึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน

    สายการบิน VIETJET AIR

  
 

    ทัวร์เวียดนาม ดาลัด 4 วัน 3 คืน พักหรู 4 ดาว  ราคาเริ่มต้น  10,900-
  

   ช่วงวันเดินทาง    ตุลาคม - ธันวาคม 2561

   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเวียดนาม - เมืองดาลัด – นั่งรถราง – น้ำตกดาลันทา
   เคเบิลคาร์ – วัดตั๊กลาม – สวนกาแฟขี้ชะมด - สวนดอกไม้เมืองหนาว –
   พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน – เมืองริมทะเลมุยเน่ - ทะเลทรายขาว –
   ทะเลทรายแดง – เมืองโฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – ไปรษณีย์กลาง –
   ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน – พิเศษ !!! บุฟเฟต์
   นานาชาติ - อิสระท่านช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน

    สายการบิน VIETJET AIR

     ทัวร์เวียดนาม ดาลัด 3 วัน 2 คืน       ราคาเริ่มต้น  9,888-
  

   ช่วงวันเดินทาง    มกราคม - เมษายน 2561

   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเวียดนาม - น้ำตก DATANLA – นั่งรถราง ROLLER
   COASTER – นั่งกระเช้าไฟฟ้า –วัดตั๊กลัม– ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
   เมืองดาลัด–CRAZY HOUSE - พระราชวังฤดูร้อน –สถานีรถไฟเก่า – วัดหลิง
   เฝือก โบสถ์รูปไก่ - DALAT FLOWER GRADENS - สนามบิน LIEN KHUONG

    สายการบิน VIETJET AIR

  
 

   ทัวร์เวียดนาม ดาลัด 4 วัน 3 คืน       ราคาเริ่มต้น  11,888-
  

   ช่วงวันเดินทาง    มกราคม - มีนาคม
2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเวียดนาม - เมืองญาจาง - นั่งกระเช้ามข้ามทะเล -
   วินเพิร์ล แลนด์ - เมืองดาลัท - ไนท์มาร์เก็ต - ดาลัท - น้ำตก DATANLA -
   นั่งรถราง ROLLER COASTER- นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม- พระราชวังฤดูร้อน
   CRAZY HOUSE -สถานีรถไฟเก่า

    สายการบิน VIETJET AIR

  
 

  
  ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ 3 วัน 
   
ราคาเริ่มต้น  7,777-
  

   ช่วงวันเดินทาง    พฤษภาคม - ตุลาคม 2560

   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเวียดนาม - โฮจิมินห์ - ฟานเทียต - ทะเลทรายมุยเน่ -
   โฮจิมินห์ - ทำเนียบอิสรภาพ - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - ไชน่าทาวน์ - วัดเทียนห่าว
   ตลาดเบนถัน - ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน - อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

     สายการบิน THAI LIONAIR
  
 

  
  ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัท 4 วัน 
   
ราคาเริ่มต้น  9,999-
  

   ช่วงวันเดินทาง    พฤษภาคม - ตุลาคม 2560

   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเวียดนาม - โฮจิมินห์ - ฟานเทียต - ทะเลทรายมุยเน่ -
   ดาลัท - น้ำตกดาทันลา - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดติ้กกลาม - พระราชวังฤดูร้อน
   โฮจิมินห์ - ตลาดเบนถัน - ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน

     สายการบิน THAI LIONAIR
  
 

 
   ทัวร์เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน                ราคาเริ่มต้น  9,999-
   ฮานอย - ซาปา - ลาวไก - ฟานซีปัน

   ช่วงวันเดินทาง    พฤษภาคม - มิถุนายน 2560

   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเวียดนาม - ฮานอย - ซาปา - ฟานซีปัน - หมู่บ้านก๊าตก๊าต
   ลาวไก - จัตุรัสบาดิงห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักโฮจิมินห์ - เจดีย์เสาเดียว
   ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

     สายการบิน THAI LIONAIR
  
 

 
   ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน   ราคาเริ่มต้น  9,999-
  

   ช่วงวันเดินทาง    พฤษภาคม - ตุลาคม 2560

   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเวียดนาม - ฮานอย - ฮาลอง - อ่าวฮาลองเบย์ - ถ้ำนางฟ้า
   ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน -
จัตุรัสบาดิงห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี -
   บ้านพักโฮจิมินห์ - เจดีย์เสาเดียว -
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - พิเศษภัตตาคารบุฟเฟ่ต์

     สายการบิน AIR ASIA
  
 

 
    ทัวร์เวียดนามเหนือ 3 วัน              ราคาเริ่มต้น  10,999-
   ฮานอย - ซาปา - ฟานซีปัน

   ช่วงวันเดินทาง    พฤษภาคม - ตุลาคม 2560

   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเวียดนาม - ฮานอย -
ซาปา - จัตุรัสบาดิงห์ - ทำเนียบประ
   ธานาธิบดี - บ้านพักโฮจิมินห์ - ชมวัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ช้อปปิ้งตลาด
   LOVE MARKET
- ชมบริเวณหุบเขาปากมังกร - ชมดอกไม้เมืองหนาว - หมู่บ้าน
   ก๊าตก๊าต - ไร่นาขั้นบันไดชาวเขา - น้ำตกกั๊ตกั๊ต - น้ำตกซิลเวอร์ - ฟานซีปัน
   หลังคาแห่งอินโดจีน - วัดTRAN QUOC -
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

     สายการบิน AIR ASIA

  
 

 
   ทัวร์เวียดนามฮานอย 4 วัน              ราคาเริ่มต้น  11,900-
   ซาปา - นิงห์บิงห์ - ฟานซีปัน

   ช่วงวันเดินทาง    พฤษภาคม - ตุลาคม 2560

   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเวียดนาม - ฮานอย -
ซาปา - หมู่บ้านก๊าตก๊าต - น้ำตก
   ซิลเวอร์ - ฟานซีปัน - จัตุรัสบาดิงห์ -
ทำเนียบประธานาธิบดี -  บ้านพักโฮจิมินห์
   เจดีย์เสาเดียว -
ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย -
   นิงห์บิงห์ - ถ้ำตามก๊ก - อ่าวฮาลองเบย์ - เพลิดเพลินนั่งเรือกระจาด

     สายการบิน THAI LIONAIR
  

   ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ 4 วัน 3 คืน  ราคาเริ่มต้น  11,900-
   DELIGHT SOUTH VIETNAM

   ช่วงวันเดินทาง    เมษายน - กันยายน 2560

   สถานที่เที่ยว :  นครโฮจิมินท์ - พิพิธภัณฑ์สงคราม - เมืองดาลัท
   CRAZY HOUSE - พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า
   วัดตั๊กลัม - หุบเขาแห่งความรัก- น้ำตก DATANLA - มุยเน่ -
   ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM - ท่าเรือมุยเน่
   โฮจิมินท์ - ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน + ชมการแสดง - ทำเนียบ
   รัฐบาล - วัดเทียนขาว - โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม - ไชน่าทาวน์ - ไปรษณีย์
   กลาง - ช้อปิ้งตลาดเบนถั่น

     สายการบิน AIR ASIA
               
   ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4วัน 3 คืน    ราคาเริ่มต้น  12,900-
   AMAZING HANOI SAPAR

   ช่วงวันเดินทาง     
เมษายน - กันยายน 2560
   สถานที่เที่ยว :  ฮานอย - ทะเลสาบตะวันตก - วัดเจิ่นกว๊อก - วิหารวรรณกรรม
   ซาปา - LOVE MARKET - ภูเขาห่ามโหร่ง - หมู่บ้านก๊าตก๊าต - หมู่บ้านตะวัน
   SILVER WATER FALL - ตลาดซาปา - ลาวไก - ตลาด COC LEU MARKET
   ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - บ้านพักลุงโฮ
   ทำเนียบประธานาธิบดี - วัดเจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน
   ถนน 36 สาย
  

   สายการบิน AIR ASIA
  
 

 
   ทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน
                    
ราคาเริ่มต้น  12,900-
   ฮานอย - ซาปา - นิงห์บิงห์ - ฟานซีปัน

   ช่วงวันเดินทาง     
มิถุนายน - ตุลาคม 2560
   สถานที่เที่ยว :  ฮานอย - ซาปา -
ตุรัสบาดิงห์ - ชมสุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบ
   ประธานาธิบดี - บ้านพักโฮจิมินห์ - เจดีย์เสาเดียว -
ซาปา - หุบเขาปากมังกร
  
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต - ไร่นาขั้นบันไดชาวเขา - น้ำตกกั๊ตกั๊ต - น้ำตกซิลเวอร์ -
   ฟานซีปัน - หลังคาแห่งอินโดจีน - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน
   
  
ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย - ถ้ำตามก๊ก TAM COC - อ่าวฮาลองเบย์ - นั่งเรือกระจาด

   สายการบิน AIR ASIA
  
 

  
   ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4วัน 3 คืน
   
ราคาเริ่มต้น  12,900-
  

   ช่วงวันเดินทาง     
พฤษภาคม - ตุลาคม 2560
   สถานที่เที่ยว :  ฮานอย - ซาปา - หุบเขาปากมังกร - ตลาด LOVE MERKET
   หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต - น้ำตกสีเงิน - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ช้อปปิ้ง
   ถนน 36 สาย - จัตุรัสบาดิงห์ - ชมสุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี
   บ้านพักโฮจิมินห์ - เจดีย์เสาเดียว - ฮาลองเบย์ - ถ้ำนางฟ้า - อ่าวฮาลองเบย์
  
   
สายการบิน AIR ASIA
  
 

 
  ทัวร์เวียดนาม 4 วัน
            
ราคาเริ่มต้น  13,900-
 
โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท

   ช่วงวันเดินทาง     
กรกฎาคม - สิงหาคม 2560
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเวียดนาม - โฮจิมินห์ - ฟานเทียต - ทะเลทรายมุยเน่ -
   ดาลัท - น้ำตกดาทันลา - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดติ๊กกลาม - พระราชวังฤดูร้อน -
   บ้านเพี้ยน CRAZY HOUSE - ช้อปปิ้งตลาดไนท์เมืองดาลัท - ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน
   ตลาดเบนถั๋น - เจดีย์หวิงเงียม - ชมวัดเทียนหาว - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม -
   ไปรษณีย์กลาง - อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ - พิพิธพัณฑ์สงคราม - บุฟเฟ่ต์
    นานาชาติ
  
   
สายการบิน AIR ASIA
  
 

 
   ทัวร์เวียดนาม เหนือ 5 วัน            ราคาเริ่มต้น  13,900-
  
ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-นิงห์บิงห์

   ช่วงวันเดินทาง     
มิถุนายน - ตุลาคม 2560
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเวียดนาม - ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมิินห์ -
   ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักโฮจิมินห์ - ชมวัดเจดีย์เสาเดียว - ฮาลองเบย์
   ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส - ทะเลสาบคืนดาบ
   วัดหงอกเซิน -เมืองซาปา - หุบเขาปากมังกร - ฟานซีปัน - หลังคาแห่งอินโดจีน
   ตลาด LOVE MARKET - หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต - น้ำตกสีเงิน -ถ้ำตามก๊ก TAM COC
   กุ้ยหลินของจีน อ่าวฮาลองเบย์ - นั่งเรือกระจาด
  
   
สายการบิน AIR ASIA


    
   ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 
           ราคาเริ่มต้น  13,900-
   ดานัง- เว้ - ฮอยอัน - บานาฮิลล์


   ช่วงวันเดินทาง     
กรกฎาคม - ตุลาคม 2560
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเวียดนาม - เมืองเว้ - อุโมงค์ฮายวาน - วัดเทียนหมู่ - เจดีย์
   PHUOCDUYEN - ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม - พระราชวังไดโนย - สุสานจักรพรรดิ
   ไคดิงห์ - เมืองดานัง - ภูเขาบานาฮิลล์ - นั่งกระเช้า - สวนสนุกบานาฮิลล์ แฟนตาซี
   ปาร์ค - เมืองฮอยอัน - วัดกวางตุ้ง - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - วัดกวนอู - หมู่บ้าน
   แกะสลักหินอ่อน - เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอิ๋น - ช้อปปิ้งตลาดฮาน
  
   
สายการบิน BANGKOK AIRWAY

  
ทัวร์เวียดนาม ต้องทัวร์เมอร์รี่ไบรท์

ทัวร์เวียดนาม
ราคาถูกและดี บริการดีเป็นเลิศ นึกถึงเมอร์รี่ไบรท์ บริษัททัวร์ชั้นนำด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าคุณชอบเที่ยวแบบไหน เราก็จัดโปรแกรมให้คุณท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ ให้ท่านได้สัมผัสการท่องเที่ยวเวียดนาม ได้หลากหลายรูปแบบ ลองเลือกชม กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี 2019 ได้ที่ ทัวร์เวียดนาม http://www.merrybrighttour.com/TourVietnam.html
 

โปรด่วนจี๋ โปรไฟไหม้ ทางนี้ !!


Tel : 02-0286999

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

Search
ค้นหา
 ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศ
          เกาะเชจู

 


 

 
 สถิติวันนี้ 43 คน
 สถิติเมื่อวาน 47 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1454 คน
1454 คน
38968 คน
เริ่มเมื่อ 2017-05-04
 
 

                                                                                    
  ทัวร์น่าเที่ยว
ทัวร์เกาหลีทัวร์เวียดนาม ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ลาว ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์จีนทัวร์ดูไบ 
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ตุรกี  
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์รัสเซีย 
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ยุโรป 
ทัวร์พม่าทัวร์อเมริกา 
                                                                                                                          
                          
 
ติดต่อ Merry Bright Travel
 จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 19.00 น.

Call Center 02-0286999
          merrybrighttravel@gmail.com