ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์เพื่อคนรักการเดินทางท่องเที่ยว รับจัดทัวร์ กรุ้ปเหมา ทัวร์ราคาพิเศษ โดยบริษัทเมอร์รี่ไบรท์แทรเวลเซอร์วิสจำกัด
 
 
   โปรแกรม ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เที่ยวไต้หวัน

   ทัวร์ไต้หวัน สุดคุ้ม !! ดูโปรแกรมกันได้เลย บริษัททัวร์เมอร์รี่ไบรท์แทรเวลเซอร์วิสจำกัด  รับจัดกรุ้ปทัวร์ไต้หวันตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป
  รับลูกค้าจอยกรุ้ปทัวร์ ได้ตั้งแต่ 1 ท่าน ก็สามารถเที่ยวได้ เที่ยวไปกับทัวร์เมอร์รี่ไบรท์ท่านจะได้พบกับความสะดวกสบาย ตลอดทุกการเดิน  ทาง ทางบริษัทยินดีบริการทุกท่านคะ

     ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 2 คืน                    ราคาเริ่มต้น  10,455-
   WOW TAIWAN 2019

   ช่วงวันเดินทาง     พฤษภาคม - ตุลาคม 2562

   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวไต้หวัน - อุทยานเหย๋หลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-สถานี
   รถไฟสายประวัติศาสตร์ - ร้านพายสัปปะรด -ซื่อหลินไนท์มาร์เกต - ไทเป
   เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่อง
   สำอาง - วัดหลงซันซื่อ- ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง


  
สายการบิน Thai Lion Air

  
     ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 2 คืน               ราคาเริ่มต้น  10,555-
   Taiwan FIRST STEP 2019

   ช่วงวันเดินทาง     พฤษภาคม - ตุลาคม 2562

   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวไต้หวัน - เที่ยวไต้หวัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา
   วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
   เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น
   ชอปปิ้งศูนย์เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งตลาด
   ซีเหมินติง


  
สายการบิน Thai Lion Air

  
    ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน               ราคาเริ่มต้น  11,888-
   ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - สิงหาคม 2562

   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวไต้หวัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถัง
   ซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง - Chocolate Castle - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
   ไทจง-ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน- ซื่อหลินไนท์
   มาร์เก็ต-ดิวตี้ฟรี - ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ตึกไทเป101
   ตลาดซีเหมินติง

  
สายการบิน

  

    ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน              ราคาเริ่มต้น  12,222-
    LOVER TAIWAN

   ช่วงวันเดินทาง    
พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวไต้หวัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
   วัดเหวินอู่-ร้านใบชา -ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะ
   รด-ศูนย์เจอร์เมเนียม –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101
   ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ไทเป-ผิงซี-สถานีสือเฟิ่น-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ศูนย์
   เครื่องสำอางค์- MITSUI OUTLET PARK

  
สายการบิน Thai Lion Air
 
 
     ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน                      ราคาเริ่มต้น  12,555-
   HIGHLIGHT TAIWAN

   ช่วงวันเดินทาง    
พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวไต้หวัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
   วัดเหวินอู่-ร้านใบชา -ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง –ไทเป – ร้านพาย
   สัปปะรด-ศูนย์เจอร์เมเนียม –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก-ถ่ายรูปคู่ตึก
   ไทเป101 - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ไทเป-ผิงซี-สถานีสือเฟิ่น-หมู่บ้าน
   จิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอางค์- MITSUI OUTLET PARK

  
สายการบิน  Thai Lion Air

  
     ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน                      ราคาเริ่มต้น  12,999-
   COYOTE  GURU TAIWAN

   ช่วงวันเดินทาง    
พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวไต้หวัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
   วัดเหวินอู่-ร้านใบชา- ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง –ไทเป – ร้านพาย
   สัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101-ซื่อหลิน
   ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป-ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม-อุทยานเหย๋หลิ่ว-สถานีสือเฟิ่น
   วัดหลงซันซื่อ -ตลาดซีเหมินติง

  
สายการบิน  Thai Lion Air

  
 


     ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน            ราคาเริ่มต้น  12,999-
   SIGNATURE TAIWAN 5D3N มหัศจรรย์อาลีซาน

   ช่วงวันเดินทาง     กันยายน - ตุลาคม 2562

   สถานที่เที่ยว : เที่ยวไต้หวัน - เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา
   วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –
   นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
   เมืองไทเป–ร้านพายสัปปะรด–อุทยานเหย๋หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่ว
   เฟิ่น-เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง

  
สายการบิน Thai Lion Air

   
 


    ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน            ราคาเริ่มต้น  14,555-
   AROUND TAIWAN

   ช่วงวันเดินทาง    
พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวไต้หวัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง -
   วัดเหวินอู่ - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่า
   สนพันปี –แวะชิมชา -ไทจง– ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - ไทเป
   ร้านพายสับปะรด- MITSUI OUTLET– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์เจอร์
   เมเนียม -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101 - ศูนย์เครื่องสำอาง
   ตลาดซีเหมินติง

  
สายการบิน   Thai Lion Air

   
 


    ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน              ราคาเริ่มต้น  14,999-
   PROFESSIONAL TAIWAN

   ช่วงวันเดินทาง     กรกฎาคม - ตุลาคม 2562

   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวไต้หวัน - เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา
   วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟ
   โบราณชมป่าสนพันปี แวะชิมชา ไทจง -ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป
   ร้านพายสัปปะรด -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 -
   ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - เจอร์เมเนียม -อุทยานเหย๋หลิว - สถานี
   สือเฟิน -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -ศูนย์เครื่องสำอาง -วัดหลงซันซื่อ
   ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง

  
สายการบิน   Thai Lion Air
   
 


    ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน             ราคาเริ่มต้น  17,555-
   3 เด้งอุทยาน6D4N

   ช่วงวันเดินทาง    
ตุลาคม 2562
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวไต้หวัน - เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา
   วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –
   นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา –ไทจง -ฟงเจี่ยไนท์
   มาร์เก็ต - เมืองไทจง- นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน – อุทยานทาโรโกะ
   นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป - พายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิว - หมู่บ้าน
   โบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งเจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
   ตลาดซีเหมินติง

  
สายการบิน   Thai Lion Air
   
    ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน            ราคาเริ่มต้น  15,777-
   FLOWER FESTIVAL IN TAIWAN

   ช่วงวันเดินทาง     กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561

   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวไต้หวัน - ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ –ล่องเรือทะเลสาบ
   สุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่-เจียอี้ - เจียอี้ – ร้านชา
   อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง - ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ
   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101–ย่านซีเหมินติง

  
สายการบิน
  
    ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน               ราคาเริ่มต้น  18,777-
   ROMANCE IN TAIWAN 6 DAY 4 NIGHT SAKURA

   ช่วงวันเดินทาง     กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561

   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวไต้หวัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถัง
   ซัมจั๋ง - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า– ไถจง - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง –CINGJING
   SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) - COSMETIC SHOP - เจียอี้–
   ร้านชา– อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ไทเป–ร้านสร้อยสุขภาพ–ร้านพาย
   สับปะรด–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 –
   ย่านซีเหมินติง

    สายการบิน

  
    ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน                    ราคาเริ่มต้น  20,777-
   MARACLE IN TAIWAN 5D3N

   ช่วงวันเดินทาง  
มกราคม - มีนาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวไต้หวัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –
   หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า– เมืองเจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติ
   อาลีซาน – ไถจง - ไทเป –ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –
   อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต -
   ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว –COSMETIC SHOP
   ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
  

      
  สายการบิน
       
 
                
  
     ทัวร์ไต้หวัน 7 วัน 5 คืน               ราคาเริ่มต้น  21,777-
  
EXCLUSIVE IN TAIWAN 7DAY 5NIGHT
   ช่วงวันเดินทาง     กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561

   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวไต้หวัน - วัดจงไถซานซื่อ –ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน
   จันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้ - ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติ
   อาลีซาน – เมืองไจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
   ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101–พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ซื่อหลิน
   ไนท์มาร์เก็ต - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ- ร้านหยก

    สายการบิน
  
     ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน                 ราคาเริ่มต้น  22,900-
    AMAZING TAIWAN 4D3N

   ช่วงวันเดินทาง     มกราคม - มีนาคม 2561

   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวไต้หวัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–
   วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ - เจี่ยอี้ –ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
   ไถจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป
   101(ชั้น86) - COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–
   ย่านซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–
   MITSUI OUTLET PARK

   
สายการบิน 

  
    ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน              ราคาเริ่มต้น  25,900-
   FAMOUS IN TAIWAN

   ช่วงวันเดินทาง     มกราคม - มีนาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวไต้หวัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–
   วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ - ร้านชา– อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไถจง
   ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง)
   COSMETIC SHOP - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป 101
   อนุสรณ์สถานเชียงไคเช็ค –ย่านซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
   อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–Mitsui Outlet Par

   
สายการบิน 
  
    
   ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน            
ราคาเริ่มต้น  20,777-
   MAGICAL INTAIWAN 5D3N

   ช่วงวันเดินทาง     กันยายน - ธันวาคม 2560

   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวไต้หวัน -
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ล่องเรือทะเลสาบ
   สุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -เจียอี้ - ร้านใบชาไต้หวัน –
   อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ –
   ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว – ร้าน Cosmetic –ตลาดซีเหมินติง -
   ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101

      
  สายการบิน
       
 
                
 


 
    ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน             ราคาเริ่มต้น  21,900-
   AMAZING TAIWAN 4D3N

   ช่วงวันเดินทาง     กันยายน - ธันวาคม 2560

   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวไต้หวัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยจันทรา
   วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ - ร้
านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –
   เมืองไทจง - อุทยานเย่หลิว - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพาย
   สับปะรด - ตึกไทเป 101(ชั้น86)– ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียง
   ไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–
   Mitsui Outlet Park 

  
   สายการบิน 
 

    ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน          ราคาเริ่มต้น  13,988-
   TAIWAN SUMMER SALE

   ช่วงวันเดินทาง     พฤษภาคม - กันยายน 2560

   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวไต้หวัน - ผู่หลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยจันทรา -
   วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไทฟง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ช้อปปิ้ง
   เค้กพายสับปะรด - อนุสาวรีย์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้ง
   ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ผิงซี - ซื่อเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว - ตึกไทเป 101 - ตลาด
   ซีเหมินติง
 
  สายการบิน      
  
    ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน             ราคาเริ่มต้น  16,988-
   TAIWAN BEST SELL

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - กันยายน 2560

   สถานที่เที่ยว : 
เที่ยวไต้หวัน - ผู่หลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยจันทรา -
   วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไทฟง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต -
ไทเป - ช้อปปิ้ง
  
เค้กพายสับปะรด - อุทยานหลิ่ว - หมู่บ้านจิ๋วเฟิน - เมืองเจียวซี - อาบน้ำแร่
  
ตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - อนุสาวรีย์สถานเจียงไคเช็ค
  
    สายการบิน      
  
 
           
    ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน             ราคาเริ่มต้น  17,777-
   TAIWAN BEST JOURNEY

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - กันยายน 2560

   สถานที่เที่ยว :  วัดจงไถซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยจันทรา
   วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไถจง - อาบน้ำแร่ โรงแรม 5 ดาว
   ไทเป - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านใบชา 
   พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว
   ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง  
  
   
       สายการบิน        

                                                                                      


 


  
    ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน
               
ราคาเริ่มต้น  17,999-
    EASY IN TAIWAN

    ช่วงวันเดินทาง     มีนาคม - ตุลาคม 2560

    สถานที่เที่ยว :  ผูหลี่ - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยจันทรา
    วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ไถจง - ไทเป
    พายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
    ถนนจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิว - ตึกไทเป 101 - อิสระ 1 วันเต็ม

   
สายการบิน        


     ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน                     ราคาเริ่มต้น  19,777-
   TAIWAN DREAM DESTINATION

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - กันยายน 2560

   สถานที่เที่ยว :  วัดจงไถซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยจันทรา
   วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน -
   ร้านชาอู่หลง - ไถจง - อาบน้ำแร่ โรงแรม 5 ดาว - ไทเป - ร้านพายสับปะรด
   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต -
   ร้านใบชา - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101
   ตลาดซีเหมินติง  
  
   
       สายการบิน        


                                                                                           


    ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน                ราคาเริ่มต้น  20,777-
   PARADISE IN TAIWAN

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - สิงหาคม 2560

   สถานที่เที่ยว :  วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยจันทรา
   วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน -
   ร้านชาอู่หลง -  อาบน้ำแร่ โรงแรม 5 ดาว - ไทจง - นั่งกระเช้าเหมาคง
   ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -
ตลาดซีเหมินติง -
  
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101
  
   
      
   สายการบิน
       
 
                
                                                             ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน              ราคาเริ่มต้น  19,777-
   MIRACLE IN TAIWAN

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน 2560

   สถานที่เที่ยว :  วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยจันทรา
   วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน -
   ร้านชาอู่หลง -  อาบน้ำแร่ โรงแรม 5 ดาว - ไทจง - ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง
   ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 - ตลาดชื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -
ตลาดซีเหมินติง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
   อุทยานเย่หลิ่ว

  

      
   สายการบิน 

        
           

                                                                                                 


    ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน             ราคาเริ่มต้น  19,777-
   EXCLUSIVE IN TAIWAN

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - กันยายน 2560

   สถานที่เที่ยว :  วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยจันทรา
   วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน -
   ร้านชาอู่หลง -  อาบน้ำแร่ โรงแรม 5 ดาว - ไทจง - พิพิธภัณฑ์กู้กง
   ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 -
ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติ TAROKO
   ร้านหยก - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว -
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  
ตลาดซีเหมินติง
 
   
       สายการบิน         

                                                      


    ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน         ราคาเริ่มต้น  22,900-
   FAMOUS IN TAIWAN

   ช่วงวันเดินทาง     พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

   สถานที่เที่ยว :  ล่องเรือทะเลสาบสุริยจันทรา
   วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ร้านชาอู่หลง
   อาบน้ำแร่ โรงแรม 5 ดาว - ไทจง - พิพิธภัณฑ์กู้กง
   ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 -
ตลาดซีเหมินติง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
   อุทยานเย่หลิว -
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  
  
       สายการบิน       
                                                                                        


    ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน             ราคาเริ่มต้น  25,777-
   GRAND TAIWAN

   ช่วงวันเดินทาง     พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

   สถานที่เที่ยว :  ล่องเรือทะเลสาบสุริยจันทรา
   วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ร้านชาอู่หลง
   อาบน้ำแร่ โรงแรม 5 ดาว - ไทจง - พิพิธภัณฑ์กู้กง
   ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 -
ตลาดซีเหมินติง - ฮัวเหลียน
   อุทยานแห่งชาติ TAROKO - ร้านหยก
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
   อุทยานเย่หลิว 

  
   สายการบิน                                                  

  
 
 

โปรด่วนจี๋ โปรไฟไหม้ ทางนี้ !!


Tel : 02-0286999

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

Search
ค้นหา
 ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศ
          เกาะเชจู

 


 

 
 สถิติวันนี้ 69 คน
 สถิติเมื่อวาน 47 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1480 คน
1480 คน
38994 คน
เริ่มเมื่อ 2017-05-04
 
 

                                                                                    
  ทัวร์น่าเที่ยว
ทัวร์เกาหลีทัวร์เวียดนาม ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ลาว ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์จีนทัวร์ดูไบ 
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ตุรกี  
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์รัสเซีย 
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ยุโรป 
ทัวร์พม่าทัวร์อเมริกา 
                                                                                                                          
                          
 
ติดต่อ Merry Bright Travel
 จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 19.00 น.

Call Center 02-0286999
          merrybrighttravel@gmail.com