ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์เพื่อคนรักการเดินทางท่องเที่ยว รับจัดทัวร์ กรุ้ปเหมา ทัวร์ราคาพิเศษ โดยบริษัทเมอร์รี่ไบรท์แทรเวลเซอร์วิสจำกัด
 
โปรแกรม ทัวร์พม่าราคาถูก ทัวร์ไหว้พระ เที่ยวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน
มหาเจดีย์ชเวดากอง สักการะสิ่งศักดิ์

 

    ทัวร์พม่าไหว้พระ 2 วัน 1 คืน      ราคาเริ่มต้น  6,998-
   EASY WISH IN MYANMAR
   ช่วงวันเดินทาง    กันยายน - มีนาคม 2563
 
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวพม่า - ย่างกุ้ง - เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ
   พระนอนตาหวาน - วัดงาทัตจี - เจดีย์ชเวโพนพวิน - เจดีย์มหาวิชยะ
   นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระเจดีย์โบตะตอง - เทพทันใจ
   เทพกระซิบ - ช้อปปิ้งตลาดโบโจ๊ก - วัดพระบารมี หรือ วัดบารมี
   พระเขี้ยวแก้วและพระหินอ่อน  -ปางช้างเผือก - Seafood Buffet
   เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง - พักโรงแรม 5 ดาว

    สายการบิน  NOK AIR

  
 

   ทัวร์พม่าไหว้พระ 2 วัน 1 คืน      ราคาเริ่มต้น  10,900-
   EASY DESIRE IN MYANMAR
   ช่วงวันเดินทาง    กันยายน - มีนาคม 2563
 
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวพม่า - ย่างกุ้ง– หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน
   เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ๊ก์ทีโย - วัดพระไฝ
   เลื่อน หรือ วัดไจ้ท์ปอลอ - พระธาตุอินทร์แขวน  - วัดไจ้คะวาย -
   พระพุทธไสยาสน์ - ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน - พระเจดีย์สุเล
   เจดีย์เจ๊าทัตจี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ช้อปปิ้งตลาดโบโจ๊ก
   พระเจดีย์โบตะตอง - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - วัดพระบารมี -
   พระหินอ่อน - ปางช้างเผือก  - เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร
   เป็ดปักกิ่ง - Seafood Buffet - พิเศษ พักโรงแรม 5 ดาว

    สายการบิน  NOK SCOOT

  
 

   ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน                ราคาเริ่มต้น  11,900-
   EASY LUCKY IN MYANMAR
   ช่วงวันเดินทาง    เมษายน - พฤษภาคม 2562
 
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวพม่า - ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา
   พระราชวังบุเรงนอง – คิ้มปูนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวน -
   พระธาตุอินทร์แขวน – คิ้มปูนแคมป์ – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย
   เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ชเวตาเลียว – เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ
   เทพกระซิบ) - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระนอนตาหวาน
   ตลาดสก็อต - ปางช้างเผือก – พระหินอ่อน

    สายการบิน  MYANMAR AIRWAYS


     ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน          ราคาเริ่มต้น  10,900-
   ย่างกุ้ง อินทร์แขวน หงสาวดี
   ช่วงวันเดินทาง    พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
 
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวพม่า - ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา
   พระราชวังบุเรงนอง – วัดพระไฝเลื่อน – คิ้มปูนแค้มป์ –พระธาตุอินทร์
   แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
- คิ้มปูนแคมป์ – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ไจ๊
   ปุ่น – พระนอนยิ้มหวาน - พระนอนตาหวาน –ตลาดโบโจ๊ก อองซาน–
   เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)  เจดีย์วิชชยะ – มหา
   เจดีย์ชเวดากอง - วัดบารมี – วัดพระหินอ่อน - ปางช้างเผือก


    สายการบิน  NOK AIR


      ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 2 วัน 1 คืน  ราคาเริ่มต้น  6,888-
  
   ช่วงวันเดินทาง    กันยายน - ตุลาคม 2561
 
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวพม่า - เมืองย่างกุ้ง -หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย
   พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา -
   พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น –  พระมหาเจดีย์
   ชเวดากอง - เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน - พระเจดีย์โบตะ
   ทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต


    สายการบิน  AIR ASIA

  
 

   ทัวร์มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน        ราคาเริ่มต้น  9,888-
  
   ช่วงวันเดินทาง    มิถุนายน - ตุลาคม 2561
 
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเมืองมัณฑะเลย์ - เมืองสกายน์ - เจดีย์กวง
   มูดอร์ - วัดอูมินทงแส่ - ดอยสกายน์ - เมืองมิงกุน - เจดีย์มิงกุน -
   ระฆังมินกุง-เจดีย์ชินพิวเม - วัดชเวนันดอร์ –พระราชวังมัณฑะเลย์
   วัดกุโสดอ - เขามัณฑะเลย์ - ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สะพาน
   ไม้สักอูเบ็ง


    สายการบิน  AIR ASIA
  
 

    ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน            ราคาเริ่มต้น  10,888-
   ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน THE HOLY MYANMAR
   ช่วงวันเดินทาง    มิถุนายน - กันยายน 2561
 
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวพม่า - เมืองย่างกุ้ง –เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอ
   ดอว์ - พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
   เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
   พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
   พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ –เจดีย์เจ๊าทัตจี
   (พระนอนตาหวาน)- พระหินอ่อน –ช้างเผือก


    สายการบิน  MYANMAR AIRWAY

  
 

   ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน                     ราคาเริ่มต้น  10,888-
   ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน
   ช่วงวันเดินทาง    มิถุนายน - กันยายน 2018

   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวพม่า - เมืองย่างกุ้ง -หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย –
   พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – ไจ้ทีโย
   คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน –เมืองหงสาวดี
   พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอน
   ตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง– เมืองย่างกุ้ง - เมืองสิเรียม–
   พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) - พระเจดีย์โบตะทาวน์เทพทันใจ–
   ช้อปปิ้งตลาดสก็อต -  พระหินอ่อน - ช้างเผือก

    สายการบิน  AIR ASIA
  
 

    ทัวร์มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน     ราคาเริ่มต้น  11,888-
  
   ช่วงวันเดินทาง    มิถุนายน - ตุลาคม 2561
 
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์
   เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี
   เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี  - เมืองมินกุน - เจดีย์มิงกุน
   ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชเวนันดอร์ – พระราชวังมัณฑะเลย์
   วัดกุโสดอ  - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สะพานไม้สักอูเบ็ง


    สายการบิน  AIR ASIA
  
 

   ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน                         ราคาเริ่มต้น  8,888-
   ย่างกุ้ง-หงสาวดี-สิเรียม
   ช่วงวันเดินทาง    มิถุนายน - กันยายน 2560
 
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวพม่า - สิเรียม เจดีย์กลางน้ำ - มหาเจดีย์ชเวดากอง
   หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ชเวมอดอว์ - ย่างกุ้ง
   พระนอนตาหวาน - วัดไจ๊กะเลาะ - เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ - พระหินอ่อน
   ช้างเผือก - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต

    สายการบิน  AIR ASIA
  


   ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน                         ราคาเริ่มต้น  11,555-
   ย่างกุ้ง-หงสาวดี-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน
   ช่วงวันเดินทาง    มิถุนายน - กันยายน 2560
 
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวพม่า - หงสาฯ - เจดีย์ไจ้ปุ่น - เมืองไจ้โท -
   พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระธาตุมุเตา -
   พระราชวังบุเรงนอง - พระนอนชเวตาเหลียว - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์
   พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - สิเรียม - เจดีย์กลาง
   น้ำเยเลพญา - พระนอนเจ้าทัตจี - พระหินอ่อน - ช้างเผือก - ช้อปปิ้ง
   ตลาดสก๊อต

    สายการบิน  THAI LIONAIR
  


   ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน                         ราคาเริ่มต้น  10,900-
   ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน
   ช่วงวันเดินทาง    มิถุนายน - กันยายน 2560
 
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวพม่า - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง
   คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระพุทธ
   ไสยาสน์ชเวตาเลียว -พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
    ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
    พระหินอ่อน - ช้างเผือก - วัดบารมี

    สายการบิน  AIR ASIA

  
 

    ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน                         ราคาเริ่มต้น  11,900-
   ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน
   ช่วงวันเดินทาง    มิถุนายน - กันยายน 2560
 
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวพม่า - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง
   คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊
   ปุ่น - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
   ย่างกุ้ง - สิเรียม -เเจดีย์เยเลพญา -
พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี - พระนอนตา
   หวาน - วัดบารมี - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต

    สายการบิน  AIR ASIA

  
 

   ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน                         ราคาเริ่มต้น  12,900-
   ย่างกุ้ง-หงสาวดี-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน
   ช่วงวันเดินทาง    มิถุนายน - กันยายน 2560
 
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวพม่า - ย่างกุ้ง - พระนอนตาหวาน - ช้อปปิ้งตลาด
   สก๊อต - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์ชเวดากอง
   พระหินอ่อน - ช้างเผือก - เมืองบะโค - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวัง
   บุเรงนอง - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - พระไฝเลื่อน - พระธาตุ
   อินทร์แขวน + รวมรถขึ้นพระธาตุ - วัดไจ้คะวาย
  

    สายการบิน  BANGKOK AIRWAYS
  
 

   ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน                         ราคาเริ่มต้น  12,900-
   ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน
   ช่วงวันเดินทาง    มิถุนายน - กันยายน 2560
 
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวพม่า - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ -
   เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - เจดีชเวดากอง -
พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี 
   หงสาวดี - วัดไจ๊คะวาย -
เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปุ้น
   แคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน -
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว   

    สายการบิน  BANGKOK AIRWAYS
  
 
                                  
   ทัวร์พม่า **พักหรู 5 ดาว** 3 วัน 2 คืน      ราคาเริ่มต้น  13,900-
   EXCLUSIVE หงสาวดี-สิเรียม
   
   ช่วงวันเดินทาง
    มิถุนายน - กันยายน 2560
 
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวพม่า - สิเรียม เจดีย์กลางน้ำ - มหาเจดีย์ชเวดากอง
   หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ชเวมอดอว์ - ย่างกุ้ง          พระนอนตาหวาน - วัดไจ๊กะเลาะ - เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ - เทพกระซิบ
   พระหินอ่อน - ช้างเผือก - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต

    สายการบิน  AIR ASIA
  
  
 ทัวร์พม่า ต้องทัวร์เมอร์รี่ไบรท์

ทัวร์พม่า ราคาถูกและดี บริการดีเป็นเลิศ นึกถึงเมอร์รี่ไบรท์ บริษัททัวร์ชั้นนำด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าคุณชอบเที่ยวแบบไหน เราก็จัดโปรแกรมให้คุณท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ ให้ท่านได้สัมผัสการท่องเที่ยวพม่า ได้หลากหลายรูปแบบ ลองเลือกชม กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี 2019 ได้ที่ ทัวร์พม่า http://www.merrybrighttour.com/TourMyanmar.html


โปรด่วนจี๋ โปรไฟไหม้ ทางนี้ !!


Tel : 02-0286999

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

Search
ค้นหา
 ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศ
          เกาะเชจู

 


 

 
 สถิติวันนี้ 56 คน
 สถิติเมื่อวาน 47 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1467 คน
1467 คน
38981 คน
เริ่มเมื่อ 2017-05-04
 
 

                                                                                    
  ทัวร์น่าเที่ยว
ทัวร์เกาหลีทัวร์เวียดนาม ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ลาว ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์จีนทัวร์ดูไบ 
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ตุรกี  
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์รัสเซีย 
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ยุโรป 
ทัวร์พม่าทัวร์อเมริกา 
                                                                                                                          
                          
 
ติดต่อ Merry Bright Travel
 จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 19.00 น.

Call Center 02-0286999
          merrybrighttravel@gmail.com